<header class="header">
  <div class="promo-bar js-promo-bar">
    <div class="promo-bar__inner u-page-width-max">
      <a class="promo-bar__link" href="#">Free shipping and free returns</a>
      <button class="promo-bar__close-button">
   <span class="u-visually-hidden">Close</span>
   <svg class="icon icon--close">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#close"></use>
</svg>

  </button>
    </div>
  </div>

  <div class="headroom">
    <nav class="header-nav">
      <ul class="header-nav__primary">
        <li class="header-nav__primary-item">
          <a class="header-nav__primary-link" href="#">Sunglasses</a>
          <div class="header-nav__secondary-wrapper js-header-nav__secondary-wrapper">
            <div class="u-page-width-max">
            </div>
          </div>
        </li>
        <li class="header-nav__primary-item header-nav__primary-item--active">
          <a class="header-nav__primary-link" href="#">Eyeglasses</a>
          <div class="header-nav__secondary-wrapper js-header-nav__secondary-wrapper">
            <div class="u-page-width-max">
              <ul class="header-nav__secondary js-header-nav--secondary">
                <li class="header-nav__secondary-item js-header-nav-item">
                  <button class="header-nav__secondary-button js-header-nav-button">
          Catalog
          <svg class="icon icon--arrow-right">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-right"></use>
</svg>

         </button>
                  <div class="header-nav__tertiary-wrapper u-page-width-max">
                    <button class="header-nav__tertiary-back-button js-header-nav-back-button">
           <svg class="icon icon--arrow-left">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-left"></use>
</svg>

           Back
          </button>
                    <ul class="header-nav__tertiary header-nav__tertiary--marketing js-header-nav--tertiary">
                      <li class="header-nav__tertiary-menu">
                        <span class="header-nav__tertiary-menu-label">Frame Family</span>
                        <ul class="header-nav__tertiary-menu-items">
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Specialty Metal</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Metal</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Rimless</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Acetate</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Nylon</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Clip-On Collection</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link header-nav__tertiary-menu-link--accent" href="#">
               Show All
               <svg class="icon icon--arrow-right">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-right"></use>
</svg>

              </a>
                          </li>
                        </ul>
                      </li>
                      <li class="header-nav__tertiary-menu">
                        <span class="header-nav__tertiary-menu-label">Shape</span>
                        <ul class="header-nav__tertiary-menu-items">
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Round</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Rectangle</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Oval</a>
                          </li>
                        </ul>
                      </li>
                      <li class="header-nav__tertiary-menu">
                        <span class="header-nav__tertiary-menu-label">Gender</span>
                        <ul class="header-nav__tertiary-menu-items">
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Male</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Female</a>
                          </li>
                        </ul>
                      </li>
                    </ul>
                    <div class="header-nav__tertiary-marketing-placement">
                      <a class="header-nav__tertiary-marketing-link" href="#">
                        <div class="header-nav__tertiary-marketing-image" style="background-image: url('/assets/images/megamenu-marketing-placement-clipons.jpg');"></div>
                        <div class="header-nav__tertiary-marketing-text">
                          <span class="header-nav__tertiary-marketing-title">Clip-On Styles</span>
                          <span class="header-nav__tertiary-marketing-cta">Explore</span>
                        </div>
                      </a>
                    </div>
                  </div>
                </li>
                <li class="header-nav__secondary-item js-header-nav-item">
                  <a class="header-nav__secondary-link" href="#">
          Design
         </a>
                </li>
                <li class="header-nav__secondary-item js-header-nav-item">
                  <a class="header-nav__secondary-link" href="#">
          Find an optician
         </a>
                </li>
              </ul>
              <ul class="header-nav__secondary js-header-nav--secondary">
                <li class="header-nav__secondary-item js-header-nav-item">
                  <a class="header-nav__secondary-link" href="tel:+1800229933">
          1-888-666-5905
          <svg class="icon icon--action-phone">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#action-phone"></use>
</svg>

         </a>
                </li>
                <li class="header-nav__secondary-item js-header-nav-item">
                  <a class="header-nav__secondary-link" href="#">
          Contact Us
          <svg class="icon icon--action-mail">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#action-mail"></use>
</svg>

         </a>
                </li>
                <li class="header-nav__secondary-item js-header-nav-item">
                  <a class="header-nav__secondary-link" href="#">
          Find a Retailer
          <svg class="icon icon--action-location">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#action-location"></use>
</svg>

         </a>
                </li>
                <li class="header-nav__secondary-item js-header-nav-item">
                  <button class="header-nav__secondary-button js-header-nav-button">
          Customer Service
          <svg class="icon icon--arrow-right">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-right"></use>
</svg>

         </button>
                  <div class="header-nav__tertiary-wrapper u-page-width-max">
                    <button class="header-nav__tertiary-back-button js-header-nav-back-button">
           <svg class="icon icon--arrow-left">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-left"></use>
</svg>

           Back
          </button>
                    <ul class="header-nav__tertiary js-header-nav--tertiary">
                      <li class="header-nav__tertiary-menu">
                        <ul class="header-nav__tertiary-menu-items">
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Order Status</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Repairs</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Returns</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Product Registration</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Prescription</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Retailers</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">FAQs</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Shipping Information</a>
                          </li>
                        </ul>
                      </li>
                    </ul>
                  </div>
                </li>
              </ul>
              <ul class="header-nav__secondary js-header-nav--secondary">
                <li class="header-nav__secondary-item js-header-nav-item">
                  <a class="header-nav__secondary-link" href="#">
          My Account
         </a>
                </li>
                <li class="header-nav__secondary-item js-header-nav-item">
                  <a class="header-nav__secondary-link js-modal-open-link" href="#" data-modal-id="country-selector">
          United States
          <img src="/assets/images/flag-us.png" alt="United States" width="22" height="14">
         </a>
                </li>
              </ul>
            </div>
          </div>
        </li>
      </ul>
    </nav>
    <div class="header-menu-bar"></div>
    <a class="header__logo-wrapper" href="#">
   <img class="header__logo" src="/assets/images/mauijim-brand-logo.png" alt="Maui Jim logo">
  </a>
    <div class="header__menu-icon">
      <button class="hamburger-spring header__icon header__icon--menu js-header-icon--menu" type="button">
    <span class="u-visually-hidden">Menu</span>
    <span class="hamburger-spring__box">
     <span class="hamburger-spring__inner"></span>
    </span>
   </button>
    </div>
    <div class="header__icons">
      <div class="header__icons-inner">
        <button class="header__icon header__icon--search js-header-icon--search">
     <span class="u-visually-hidden">Search</span>
     <svg class="icon icon--search">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#search"></use>
</svg>

     <svg class="icon icon--close-large">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#close-large"></use>
</svg>

    </button>
        <button class="header__icon header__icon--wishlist">
     <span class="u-visually-hidden">Wishlist</span>
     <svg class="icon icon--heart-item">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#heart-item"></use>
</svg>

    </button>
        <button class="header__icon header__icon--account">
     <span class="u-visually-hidden">Account</span>
     <svg class="icon icon--account">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#account"></use>
</svg>

    </button>
        <button class="header__icon header__icon--cart header__icon--cart--button js-header-icon-empty-cart js-header-icon--cart">
     <span class="u-visually-hidden">Cart</span>
     <svg class="icon icon--cart">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#cart"></use>
</svg>

     <svg class="icon icon--cart-item">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#cart-item"></use>
</svg>

    </button>
        <a href="#" class="header__icon header__icon--cart header__icon--cart--link js-header-icon-empty-cart">
     <span class="u-visually-hidden">Cart</span>
     <svg class="icon icon--cart">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#cart"></use>
</svg>

     <svg class="icon icon--cart-item">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#cart-item"></use>
</svg>

    </a>
        <button class="header-nav__country js-modal-open-link" data-modal-id="country-selector">
     <img class="header-nav__country-image" src="/assets/images/flag-us.png" alt="US" width="31" height="20">
     <span class="header-nav__country-label">US</span>
    </button>
      </div>
    </div>
    <div class="header-search header-flyout header-flyout--search js-header-search">
      <form class="header-search__form">
        <input class="header-search__input js-header-search-input" type="text" placeholder="Search on Maui Jim">
        <button class="header-search__button js-header-search-button" type="reset">
     <span class="u-visually-hidden">Clear</span>
     <svg class="icon icon--search">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#search"></use>
</svg>

     <svg class="icon icon--close-large">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#close-large"></use>
</svg>

    </button>
      </form>
      <div class="header-search__list">
        <span class="header-search__list-label">Latest Search</span>
        <ul class="header-search__list-items">
          <li class="header-search__list-item">
            <a class="header-search__list-link js-header-search-list-link" href="#">Koko Head</a>
          </li>
          <li class="header-search__list-item">
            <a class="header-search__list-link js-header-search-list-link" href="#">Tail Slide</a>
          </li>
        </ul>
      </div>
      <div class="header-search__list">
        <span class="header-search__list-label">Popular Searches</span>
        <ul class="header-search__list-items">
          <li class="header-search__list-item">
            <a class="header-search__list-link js-header-search-list-link" href="#">Aviators</a>
          </li>
          <li class="header-search__list-item">
            <a class="header-search__list-link js-header-search-list-link" href="#">Man</a>
          </li>
          <li class="header-search__list-item">
            <a class="header-search__list-link js-header-search-list-link" href="#">Surf</a>
          </li>
          <li class="header-search__list-item">
            <a class="header-search__list-link js-header-search-list-link" href="#">Vintage</a>
          </li>
        </ul>
      </div>
      <div class="header-search__results">
        <a class="header-search__result-link" href="#">View all results <svg class="icon icon--arrow-right">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-right"></use>
</svg>
</a>
        <div class="search-autocomplete-result">
          <a class="search-autocomplete-result__link" href="#">
      <span class="search-autocomplete-result__image-container">
       <img class="search-autocomplete-result__image" src="/assets/images/search-autocomplete-medium.jpg" sizes="(min-width: 681px) 50vw, 25vw"
        srcset="/assets/images/search-autocomplete-small.jpg 75w, /assets/images/search-autocomplete-medium.jpg 340w">
      </span>
      <span class="search-autocomplete-result__title">Ho&#x27;okipa Reader Universal Fit</span>
     </a>
        </div>
        <div class="search-autocomplete-result">
          <a class="search-autocomplete-result__link" href="#">
      <span class="search-autocomplete-result__image-container">
       <img class="search-autocomplete-result__image" src="/assets/images/search-autocomplete-medium.jpg" sizes="(min-width: 681px) 50vw, 25vw"
        srcset="/assets/images/search-autocomplete-small.jpg 75w, /assets/images/search-autocomplete-medium.jpg 340w">
      </span>
      <span class="search-autocomplete-result__title">Sandy Beach Universal Fit</span>
     </a>
        </div>
        <div class="search-autocomplete-result">
          <a class="search-autocomplete-result__link" href="#">
      <span class="search-autocomplete-result__image-container">
       <img class="search-autocomplete-result__image" src="/assets/images/search-autocomplete-medium.jpg" sizes="(min-width: 681px) 50vw, 25vw"
        srcset="/assets/images/search-autocomplete-small.jpg 75w, /assets/images/search-autocomplete-medium.jpg 340w">
      </span>
      <span class="search-autocomplete-result__title">Hanalei Universal Fit</span>
     </a>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="header-cart header-cart--default header-cart--tax header-flyout header-flyout--cart js-header-cart">
      <div class="header-cart__header">
        <span class="header-cart__title">Your Cart <svg class="icon icon--arrow-right">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-right"></use>
</svg>
</span>
        <span class="header-cart__item-count header-cart__item-count--empty">0 items</span>
      </div>
      <div class="header-cart__empty">
        <div class="header-cart__empty-inner">
          <img class="header-cart__empty-brand-logo" src="/assets/images/mauijim-brand-mark-grey-small.png">
          <span class="header-cart__empty-label">Your Shopping Cart is Empty</span>
          <a class="header-cart__empty-button button button--primary">Shop Now</a>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="header-flyout-overlay js-header-flyout-overlay"></div>
  </div>
</header>

<main class="main main--customize u-page-width-max">
  <ul class="breadcrumb u-page-width-max-gutters">
    <li class="breadcrumb__item">
      <a class="breadcrumb__link" href="#">Maui Jim</a>
    </li>
    <li class="breadcrumb__item">
      <a class="breadcrumb__link" href="#">Eyeglasses</a>
    </li>
    <li class="breadcrumb__item">
      <a class="breadcrumb__link" href="#">Acetate Collection</a>
    </li>
    <li class="breadcrumb__item breadcrumb__item--current">
      PACIFIC
    </li>
  </ul>

  <div class="l-customize-upper">
    <div class="l-customize-detail">
      <div class="product-detail product-detail--core js-product-detail js-product-detail-variant--active" data-id="MJM025511-140" data-sku-form="[s]">
        <div class="product-detail__carousel-wrapper">
          <ul class="product-detail__carousel js-product-detail-carousel">
            <li class="product-detail__carousel-item">
              <img class="product-detail__carousel-image js-product-detail-carousel-image" data-angle="front" srcset="/assets/images/dummy-products/mjo2204-79ar_front.jpg 900w, /assets/images/dummy-products/mjo2204-79ar_front.jpg 768w, /assets/images/dummy-products/mjo2204-79ar_front.jpg 420w"
                src="/assets/images/dummy-products/mjo2204-79ar_front.jpg" sizes="100vw, (min-width: 920px) 900px" data-mjo2204="/assets/images/dummy-products/mjo2204-79ar_front.jpg">
            </li>
            <li class="product-detail__carousel-item">
              <img class="product-detail__carousel-image js-product-detail-carousel-image" data-angle="angle" srcset="/assets/images/dummy-products/mjo2204-79ar_quarter.jpg 900w, /assets/images/dummy-products/mjo2204-79ar_quarter.jpg 768w, /assets/images/dummy-products/mjo2204-79ar_quarter.jpg 420w"
                src="/assets/images/dummy-products/mjo2204-79ar_quarter.jpg" sizes="100vw, (min-width: 920px) 900px" data-mjo2204="/assets/images/dummy-products/mjo2204-79ar_quarter.jpg">
            </li>
            <li class="product-detail__carousel-item">
              <img class="product-detail__carousel-image js-product-detail-carousel-image" data-angle="side" srcset="/assets/images/dummy-products/mjo2204-79ar_side.jpg 900w, /assets/images/dummy-products/mjo2204-79ar_side.jpg 768w, /assets/images/dummy-products/mjo2204-79ar_side.jpg 420w"
                src="/assets/images/dummy-products/mjo2204-79ar_side.jpg" sizes="100vw, (min-width: 920px) 900px" data-mjo2204="/assets/images/dummy-products/mjo2204-79ar_side.jpg">
            </li>
          </ul>
          <div class="product-detail__carousel-controls js-product-detail-carousel-controls">
            <button class="product-detail__carousel-control product-detail__carousel-control--prev">
    <span class="u-visually-hidden">Previous</span>
   </button>
            <button class="product-detail__carousel-control product-detail__carousel-control--next">
    <span class="u-visually-hidden">Next</span>
   </button>
          </div>
        </div>
        <div class="product-detail__carousel-nav js-product-detail-carousel-nav">
          <button class="product-detail__carousel-nav-item">
   <span class="u-visually-hidden">0</span>
  </button>
          <button class="product-detail__carousel-nav-item">
   <span class="u-visually-hidden">1</span>
  </button>
          <button class="product-detail__carousel-nav-item">
   <span class="u-visually-hidden">2</span>
  </button>
        </div>
      </div>

    </div>
    <div class="l-customize-customize">
      <div class="customize js-customize customize--core-clip-on customize--core-clip-on">
        <div class="customize__options">
          <div class="customize__option customize__option--square js-customize-option">
            <div class="customize__option-label">
              Frame Color: <span class="customize__option-value js-customize-option-value">Light Brown</span>
              <button class="customize__tooltip-trigger js-tooltip-open-link">
     <svg class="icon icon--question-mark-circle">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#question-mark-circle"></use>
</svg>

    </button>
              <div class="tooltip">Morbi semper sed elit eu tempus.</div>
            </div>
            <ul class="customize__items">
              <li class="customize__item">
                <div class="form-item form-item--radio">
                  <input type="radio" id="fc-light-brown" value="10" name="frame-color" class="radio radio--alternate customize__item-input js-customize-item-input" data-value="MJO2204 (Light Brown)" data-frame-style="mjo2204-79ar" data-frame-color="79ar" checked="true">
                  <label for="fc-light-brown" class=" customize__item-label">
  <span class="radio__alternate-fill" style="background: #b38353;"></span>
  
  <span class="radio__label-text u-visually-hidden">Light Brown</span>
 </label>
                </div>

              </li>
              <li class="customize__item">
                <div class="form-item form-item--radio">
                  <input type="radio" id="fc-black" value="20" name="frame-color" class="radio radio--alternate customize__item-input js-customize-item-input" data-value="MJO2204 (Black)" data-frame-style="mjo2204-80ar" data-frame-color="80ar">
                  <label for="fc-black" class=" customize__item-label">
  <span class="radio__alternate-fill" style="background: #303032;"></span>
  
  <span class="radio__label-text u-visually-hidden">false</span>
 </label>
                </div>

              </li>
              <li class="customize__item">
                <div class="form-item form-item--radio">
                  <input type="radio" id="fc-dark-brown" value="30" name="frame-color" class="radio radio--alternate customize__item-input js-customize-item-input" data-value="MJO2204 (Dark Brown)" data-frame-style="mjo2204-81ar" data-frame-color="81ar">
                  <label for="fc-dark-brown" class=" customize__item-label">
  <span class="radio__alternate-fill" style="background: #4A2C21;"></span>
  
  <span class="radio__label-text u-visually-hidden">Dark Brown</span>
 </label>
                </div>

              </li>
            </ul>
          </div>
          <div class="customize__option customize__option--switch js-customize-option">
            <div class="customize__option-label">
              Clip-On
            </div>
            <ul class="customize__items">
              <li class="customize__item">
                <div class="form-item form-item--checkbox">
                  <input type="checkbox" id="clip-on" name="clip-on" class="checkbox checkbox--switch">
                  <label for="clip-on">
  <img class="checkbox__image" src="/assets/images/dummy-products/mjo2204-79ar_front.jpg">Clip-On
  
 </label>
                </div>

              </li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>

    </div>
    <div class="l-customize-price-cta">
      <div class="product-call-to-action product-call-to-action--find-an-optician">
        <span class="product-call-to-action__label">Ready to buy?</span>
        <a class="product-call-to-action__button button button--primary" href="#">
  Find an Optician
 </a>
      </div>

      <div class="product-call-to-action product-call-to-action--print">
        <span class="product-call-to-action__label">Bring this to your optician</span>
        <a class="product-call-to-action__button button button--outlined" href="#">
  Print
 </a>
      </div>

    </div>
    <div class="l-customize-name">
      <div class="product-name">
        <h1 class="product-name__value">MJO2204</h1>
        <h2 class="product-name__summary">Mens Specialty Metal Eyeglasses</h2>
      </div>

    </div>
    <div class="l-customize-description">
      <div class="accordion-tabs js-accordion-tabs product-description js-product-description" data-product-id="mjo2204">
        <div class="accordion-tabs__content-wrapper js-accordion-tabs-content-wrapper" data-tab="product-description">
          <button class="accordion-tabs__accordion-control js-accordion-tabs-accordion-control">
   Description
   <svg class="icon icon--arrow-down">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-down"></use>
</svg>

   <svg class="icon icon--arrow-up">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-up"></use>
</svg>

  </button>
          <div class="accordion-tabs__content">
            <p class="accordion-tabs__content-item">Pe&#x27;ahi (&#x27;peh-AH-hee&#x27;), on Maui&#x27;s north shore. Known for big waves as extreme as 70 feet. Its legendary reef break is respectfully referred to by surfers as Jaws.</p>
          </div>
        </div>
        <ul class="accordion-tabs__tabs">
          <li class="accordion-tabs__tab js-accordion-tabs-tab" data-tab="product-description">Description</li>
          <li class="accordion-tabs__tab js-accordion-tabs-tab js-accordion-tabs-tab--active" data-tab="details">Details</li>
          <li class="accordion-tabs__tab js-accordion-tabs-tab" data-tab="included">Included</li>
        </ul>
        <div class="accordion-tabs__content-wrapper js-accordion-tabs-content-wrapper js-accordion-tabs-content-wrapper--active" data-tab="details">
          <button class="accordion-tabs__accordion-control js-accordion-tabs-accordion-control">
   Details
   <svg class="icon icon--arrow-down">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-down"></use>
</svg>

   <svg class="icon icon--arrow-up">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-up"></use>
</svg>

  </button>
          <div class="accordion-tabs__content">
            <p class="accordion-tabs__content-item"><strong>Frame:</strong> Matte Translucent Amber</p>
            <p class="accordion-tabs__content-item"><strong>Lens:</strong> Clear</p>
            <p class="accordion-tabs__content-item"><strong>Lens Material:</strong> MauiPure - The lightest weight choice for long days in the sun.</p>
            <p class="accordion-tabs__content-item"><strong>SKU:</strong> mjo2204</p>
          </div>
        </div>
        <div class="accordion-tabs__content-wrapper js-accordion-tabs-content-wrapper" data-tab="included">
          <button class="accordion-tabs__accordion-control js-accordion-tabs-accordion-control">
   Included
   <svg class="icon icon--arrow-down">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-down"></use>
</svg>

   <svg class="icon icon--arrow-up">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-up"></use>
</svg>

  </button>
          <div class="accordion-tabs__content">
            <div class="accordion-tabs__content-item accordion-tabs__content-item--image">
              <img class="accordion-tabs__content-image" src="/assets/images/brown-case.png" alt="Brown case">
              <p class="accordion-tabs__content-item-description">Brown case</p>
            </div>
            <div class="accordion-tabs__content-item accordion-tabs__content-item--image">
              <img class="accordion-tabs__content-image" src="/assets/images/cleansing-cloth-case.png" alt="Cleaning cloth case">
              <p class="accordion-tabs__content-item-description">Cleaning cloth case</p>
            </div>
            <div class="accordion-tabs__content-item accordion-tabs__content-item--image">
              <svg class="icon icon--protection-check">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#protection-check"></use>
</svg>

              <p class="accordion-tabs__content-item-description">Two year warranty</p>
            </div>
            <div class="accordion-tabs__content-item accordion-tabs__content-item--image">
              <svg class="icon icon--truck-delivery">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#truck-delivery"></use>
</svg>

              <p class="accordion-tabs__content-item-description">Free shipping &amp; returns</p>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>

    </div>
    <div class="l-customize-controls">
      <ul class="product-controls">
        <li class="product-controls__item">
          <button class="product-controls__button product-controls__button--wishlist" data-product-control="wishlist" data-active-variant="mjo2204" data-product-list="">
      <span class="product-controls__state product-controls__state--add">
       <svg class="icon icon--heart">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#heart"></use>
</svg>

       <span class="product-controls__label product-controls__label--small">Wishlist</span>
       <span class="product-controls__label product-controls__label--medium">Add to Wishlist</span>
       <span class="product-controls__label product-controls__label--large">Add to Wishlist</span>
      </span>
      <span class="product-controls__state product-controls__state--remove">
       <svg class="icon icon--heart-filled">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#heart-filled"></use>
</svg>

       <span class="product-controls__label product-controls__label--small">Wishlist</span>
       <span class="product-controls__label product-controls__label--medium">Remove from Wishlist</span>
       <span class="product-controls__label product-controls__label--large">Remove from Wishlist</span>
      </span>
     </button>
        </li>
        <li class="product-controls__item">
          <button class="product-controls__button product-controls__button--compare" data-product-control="compare" data-active-variant="mjo2204" data-product-list="">
      <span class="product-controls__state product-controls__state--add">
       <svg class="icon icon--compare">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#compare"></use>
</svg>

       <span class="product-controls__label product-controls__label--small">Compare</span>
       <span class="product-controls__label product-controls__label--medium">Add to Compare</span>
       <span class="product-controls__label product-controls__label--large">Add to Compare</span>
      </span>
      <span class="product-controls__state product-controls__state--remove">
       <svg class="icon icon--compare-filled">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#compare-filled"></use>
</svg>

       <span class="product-controls__label product-controls__label--small">Remove</span>
       <span class="product-controls__label product-controls__label--medium">Remove from Compare</span>
       <span class="product-controls__label product-controls__label--large">Remove from Compare</span>
      </span>
     </button>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
  <div class="l-customize-lower">
    <div class="l-customize-big-card js-customize-big-card">
      <div class="big-card big-card--image-left u-block u-page-width-max-gutters">
        <div class="big-card__image-container">
          <img class="big-card__image u-object-fit-cover" src="/assets/images/big-card-left-large.jpg" sizes="(min-width: 681px) 50vw, 100vw" srcset="/assets/images/big-card-left-small.jpg 400w, /assets/images/big-card-left-medium.jpg 533w, /assets/images/big-card-left-large.jpg 710w">
        </div>
        <div class="big-card__text">
          <h2 class="big-card__headline">Clip Ons</h2>
          <p class="big-card__description">Our optical frames are designed and engineered for a comfortable fit during any occasion. To minimize the need to switch between ophthalmic frames and prescription sunglasses, Maui Jim Clip Ons will be offered for select styles.</p>
        </div>
      </div>

    </div>
    <div class="l-customize-size-fit js-customize-size-fit">
      <div class="size-fit u-block u-page-width-max">
        <div class="size-fit__title-group">
          <h5 class="size-fit__title">Size and Fit</h5>

        </div>
        <div class="size-fit__side size-fit__side--front">
          <div class="size-fit__measurements">
            <img class="size-fit__image size-fit__image--front" srcset="/assets/images/size-fit/classic-front.png 1x, /assets/images/size-fit/classic-front@2x.png 2x" src="/assets/images/size-fit/classic-front.png" alt="Front">
            <div class="size-fit__measurement-group size-fit__measurement-group--front-upper">
              <div class="size-fit__measurement size-fit__measurement--eye">
                <span class="size-fit__measurement-label">Eye</span>
                <span class="size-fit__measurement-value">51.0</span>
              </div>
              <div class="size-fit__measurement size-fit__measurement--bridge">
                <span class="size-fit__measurement-label">Bridge</span>
                <span class="size-fit__measurement-value">20.0</span>
              </div>
              <div class="size-fit__measurement size-fit__measurement--eye">
                <span class="size-fit__measurement-label">Eye</span>
                <span class="size-fit__measurement-value">51.0</span>
              </div>
            </div>
            <div class="size-fit__measurement-group size-fit__measurement-group--front-height">
              <div class="size-fit__measurement size-fit__measurement--height">
                <span class="size-fit__measurement-label">Height</span>
                <span class="size-fit__measurement-value">41.0</span>
              </div>
            </div>
          </div>
          <p class="size-fit__description"><strong>Shape:</strong> Refined rectangular shaped frame best complements oval or heart/triangle face shapes.</p>
          <p class="size-fit__description"><strong>Bridge:</strong> Saddle style bridge with adjustable rubber nose pads for added comfort.</p>
        </div>
        <div class="size-fit__side size-fit__side--above">
          <div class="size-fit__measurements">
            <img class="size-fit__image size-fit__image--above" srcset="/assets/images/size-fit/classic-up.png 1x, /assets/images/size-fit/classic-up@2x.png 2x" src="/assets/images/size-fit/classic-up.png" alt="Above">
            <div class="size-fit__measurement-group size-fit__measurement-group--above-base">
              <div class="size-fit__measurement size-fit__measurement--base">
                <span class="size-fit__measurement-label">Base Curve</span>
                <span class="size-fit__measurement-value">6</span>
              </div>
            </div>
          </div>
          <p class="size-fit__description"><strong>Fit:</strong> (eye) 51, (bridge) 20, (temple) 146, 6-base curve</p>
          <p class="size-fit__description"><strong>Finishing Treatment:</strong> Three color options available in a high-gloss and matte finish.</p>
        </div>
        <div class="size-fit__side size-fit__side--side">
          <div class="size-fit__measurements">
            <img class="size-fit__image size-fit__image--side" srcset="/assets/images/size-fit/classic-side.png 1x, /assets/images/size-fit/classic-side@2x.png 2x" src="/assets/images/size-fit/classic-side.png" alt="Side">
            <div class="size-fit__measurement-group size-fit__measurement-group--side-temple">
              <div class="size-fit__measurement size-fit__measurement--temple">
                <span class="size-fit__measurement-label">Temple</span>
                <span class="size-fit__measurement-value">146.0</span>
              </div>
            </div>
          </div>
          <p class="size-fit__description"><strong>Material:</strong> Lightweight, injected nylon frame designed for longer wear time.</p>
          <p class="size-fit__description"><strong>Hinge:</strong> Pin hinge.</p>
        </div>
      </div>

    </div>
    <div class="l-customize-featured-products js-customize-featured-products">
      <div class="featured-products u-block u-page-width-max-gutters">
        <h2 class="featured-products__title">You May Also Like</h2>
        <div class="featured-products__item-wrapper">
          <div class="featured-products__items js-featured-products-carousel cards cards--even">
            <div class="card js-card card--eyeglass-featured">
              <div class="card__inner">
                <a class="card__link js-card-url" href="#202-02" data-202-02-url="#202-02" data-B202-2M-url="#B202-2M" data-H202-10-url="#H202-10" data-H202-2M-url="#H202-2M" data-H202-70-url="#H202-70" data-HT202-71-url="#HT202-71" data-H202-2M-2-url="#H202-2M-2" data-H202-70-2-url="#H202-70-2"
                  data-HT202-71-2-url="#HT202-71-2" data-202-02-stock="true" data-B202-2M-stock="true" data-H202-10-stock="true" data-H202-2M-stock="true" data-H202-70-stock="true" data-HT202-71-stock="true" data-H202-2M-2-stock="true" data-H202-70-2-stock="true"
                  data-HT202-71-2-stock="true">
   <img class="card__image js-card-image" data-angle="front"
       src="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/202-02_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-variant="202-02"
       data-202-02-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/202-02_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-202-02-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/202-02_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-202-02-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/202-02_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-B202-2M-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/B202-2M_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-B202-2M-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/B202-2M_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-B202-2M-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/B202-2M_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-10-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-10_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-10-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-10_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-10-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-10_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-2M-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-70-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-HT202-71-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-2M-2-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-2-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-2-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-70-2-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-2-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-2-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-HT202-71-2-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-2-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-2-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
     >
   <h5 class="card__title">PEAHI</h5>
  </a>
              </div>
            </div>

            <div class="card js-card card--eyeglass-featured">
              <div class="card__inner">
                <a class="card__link js-card-url" href="#HTS267-15C" data-HTS267-15C-url="#HTS267-15C" data-HS267-10M-url="#HS267-10M" data-GS267-02MR-url="#GS267-02MR" data-H202-2M-url="#H202-2M" data-H202-70-url="#H202-70" data-HT202-71-url="#HT202-71" data-H202-2M-2-url="#H202-2M-2"
                  data-H202-70-2-url="#H202-70-2" data-HT202-71-2-url="#HT202-71-2" data-HTS267-15C-stock="true" data-HS267-10M-stock="true" data-GS267-02MR-stock="true" data-H202-2M-stock="true" data-H202-70-stock="true" data-HT202-71-stock="true"
                  data-H202-2M-2-stock="true" data-H202-70-2-stock="true" data-HT202-71-2-stock="true">
   <img class="card__image js-card-image" data-angle="front"
       src="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/HTS267-15C_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-variant="HTS267-15C"
       data-HTS267-15C-front="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/HTS267-15C_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HTS267-15C-angle="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/HTS267-15C_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HTS267-15C-side="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/HTS267-15C_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-HS267-10M-front="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/HS267-10M_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HS267-10M-angle="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/HS267-10M_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HS267-10M-side="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/HS267-10M_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-GS267-02MR-front="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/GS267-02MR_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-GS267-02MR-angle="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/GS267-02MR_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-GS267-02MR-side="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/GS267-02MR_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-2M-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-70-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-HT202-71-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-2M-2-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-2-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-2-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-70-2-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-2-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-2-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-HT202-71-2-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-2-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-2-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
     >
   <h5 class="card__title">WATERWAYS</h5>
  </a>
              </div>
            </div>

            <div class="card js-card card--eyeglass-featured">
              <div class="card__inner">
                <a class="card__link js-card-url" href="#H257-16C" data-H257-16C-url="#H257-16C" data-B257-05CR-url="#B257-05CR" data-257-17C-url="#257-17C" data-H202-2M-url="#H202-2M" data-H202-70-url="#H202-70" data-HT202-71-url="#HT202-71" data-H202-2M-2-url="#H202-2M-2"
                  data-H202-70-2-url="#H202-70-2" data-HT202-71-2-url="#HT202-71-2" data-H257-16C-stock="true" data-B257-05CR-stock="true" data-257-17C-stock="true" data-H202-2M-stock="true" data-H202-70-stock="true" data-HT202-71-stock="true"
                  data-H202-2M-2-stock="true" data-H202-70-2-stock="true" data-HT202-71-2-stock="true">
   <img class="card__image js-card-image" data-angle="front"
       src="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/H257-16C_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-variant="H257-16C"
       data-H257-16C-front="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/H257-16C_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H257-16C-angle="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/H257-16C_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H257-16C-side="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/H257-16C_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-B257-05CR-front="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/B257-05CR_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-B257-05CR-angle="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/B257-05CR_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-B257-05CR-side="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/B257-05CR_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-257-17C-front="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/257-17C_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-257-17C-angle="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/257-17C_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-257-17C-side="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/257-17C_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-2M-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-70-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-HT202-71-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-2M-2-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-2-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-2-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-70-2-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-2-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-2-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-HT202-71-2-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-2-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-2-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
     >
   <h5 class="card__title">KAWIKA</h5>
  </a>
              </div>
            </div>

            <div class="card js-card card--eyeglass-featured">
              <div class="card__inner">
                <a class="card__link js-card-url" href="#H178-10" data-H178-10-url="#H178-10" data-178-02-url="#178-02" data-H202-10-url="#H202-10" data-H202-2M-url="#H202-2M" data-H202-70-url="#H202-70" data-HT202-71-url="#HT202-71" data-H202-2M-2-url="#H202-2M-2" data-H202-70-2-url="#H202-70-2"
                  data-HT202-71-2-url="#HT202-71-2" data-H178-10-stock="true" data-178-02-stock="true" data-H202-10-stock="true" data-H202-2M-stock="true" data-H202-70-stock="true" data-HT202-71-stock="true" data-H202-2M-2-stock="true" data-H202-70-2-stock="true"
                  data-HT202-71-2-stock="true">
   <img class="card__image js-card-image" data-angle="front"
       src="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/H178-10_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-variant="H178-10"
       data-H178-10-front="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/H178-10_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H178-10-angle="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/H178-10_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H178-10-side="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/H178-10_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-178-02-front="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/178-02_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-178-02-angle="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/178-02_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-178-02-side="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/178-02_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-10-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-10_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-10-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-10_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-10-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-10_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-2M-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-70-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-HT202-71-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-2M-2-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-2-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-2-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-70-2-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-2-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-2-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-HT202-71-2-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-2-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-2-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
     >
   <h5 class="card__title">VOYAGER</h5>
  </a>
              </div>
            </div>

          </div>
          <div class="featured-products__item-controls js-featured-products-controls">
            <button class="featured-products__item-control featured-products__item-control--prev">
    <span class="u-visually-hidden">Previous</span>
    <svg class="icon icon--arrow-left">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-left"></use>
</svg>

   </button>
            <button class="featured-products__item-control featured-products__item-control--next">
    <span class="u-visually-hidden">Next</span>
    <svg class="icon icon--arrow-right">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-right"></use>
</svg>

   </button>
          </div>
        </div>
      </div>

    </div>
  </div>
</main>
<div class="subscribe">
  <div class="u-page-width-max">
    <div class="subscribe__text">
      <h5 class="subscribe__header">Subscribe to our &#x27;ohana</h5>
      <span class="subscribe__description">Keep up with the Latest Products and News.</span>
    </div>
    <div class="subscribe-form-wrapper subscribe-form-wrapper--default js-subscribe-form js-subscribe-form--default">
      <form class="subscribe-form">
        <input class="subscribe-form__input js-subscribe-form-input" type="text" placeholder="Your Email" autocomplete="email">
        <button class="subscribe-form__submit button button--primary">
   <span class="subscribe-form__submit-label">Subscribe</span>
   <svg class="icon icon--submit-mail">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#submit-mail"></use>
</svg>

  </button>
      </form>
      <div class="subscribe-form-status">
        <span class="subscribe-form-status__message js-subscribe-status-message"></span>
        <span class="subscribe-form-status__close js-subscribe-status-close-button">
   <svg class="icon icon--close-large">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#close-large"></use>
</svg>

  </span>
      </div>
      <span class="subscribe-form-legal">
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. <a class="subscribe-form-legal__link" href="#">Privacy Policy</a>
 </span>
    </div>

  </div>
</div>

<footer class="footer footer--default">
  <div class="footer-nav u-page-width-max">
    <a class="footer-nav__action footer-nav__action--phone" href="tel:+1800229933">
   1-888-666-5905
   <svg class="icon icon--action-phone">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#action-phone"></use>
</svg>

  </a>
    <a class="footer-nav__action footer-nav__action--contact" href="#">
   Contact Us
   <svg class="icon icon--action-mail">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#action-mail"></use>
</svg>

  </a>
    <a class="footer-nav__action footer-nav__action--retailers" href="#">
   Find a Retailer
   <svg class="icon icon--action-location">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#action-location"></use>
</svg>

  </a>
    <div class="footer-nav__menus">
      <div class="footer-nav__menu-column">
        <div class="footer-nav__menu js-footer-nav-menu">
          <button class="footer-nav__menu-button js-footer-nav-button">
      Maui Jim
      <svg class="icon icon--arrow-up">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-up"></use>
</svg>

      <svg class="icon icon--arrow-right">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-right"></use>
</svg>

      <svg class="icon icon--arrow-down">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-down"></use>
</svg>

     </button>
          <ul class="footer-nav__menu-items">
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">About Us</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Contact Us</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Technology</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Golf Events</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Corporate Gifts</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link js-modal-open-link" href="#" data-modal-id="data-protection">Careers</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Austine Wood Comarow Polage ® Art</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Trade Login</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </div>
      <div class="footer-nav__menu-column">
        <div class="footer-nav__menu js-footer-nav-menu">
          <button class="footer-nav__menu-button js-footer-nav-button">
      Customer Service
      <svg class="icon icon--arrow-up">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-up"></use>
</svg>

      <svg class="icon icon--arrow-right">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-right"></use>
</svg>

      <svg class="icon icon--arrow-down">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-down"></use>
</svg>

     </button>
          <ul class="footer-nav__menu-items">
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Order Status</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Repairs</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Returns</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Product Registration</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Prescription</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Retailers</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">FAQs</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Shipping Information</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </div>
      <div class="footer-nav__menu-column">
        <div class="footer-nav__menu js-footer-nav-menu">
          <button class="footer-nav__menu-button js-footer-nav-button">
      Legal
      <svg class="icon icon--arrow-up">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-up"></use>
</svg>

      <svg class="icon icon--arrow-right">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-right"></use>
</svg>

      <svg class="icon icon--arrow-down">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-down"></use>
</svg>

     </button>
          <ul class="footer-nav__menu-items">
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Terms of Use</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Privacy Policy</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
        <div class="footer-nav__menu js-footer-nav-menu">
          <button class="footer-nav__menu-button js-footer-nav-button">
      Gift Cards
      <svg class="icon icon--arrow-up">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-up"></use>
</svg>

      <svg class="icon icon--arrow-right">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-right"></use>
</svg>

      <svg class="icon icon--arrow-down">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-down"></use>
</svg>

     </button>
          <ul class="footer-nav__menu-items">
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">VIP &amp; Gift Cardholder</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Shop Gift Card</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="footer-nav__forms">
      <form class="footer__retailer-form">
        <label class="footer__retailer-label" for="footer__retailer-input">Retailers</label>
        <input class="footer__retailer-input" name="footer__retailer-input" type="text" placeholder="ZIP code or City" />
        <button class="footer__retailer-submit" type="submit">
     <svg class="icon icon--angle-right">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#angle-right"></use>
</svg>

    </button>
      </form>
      <div class="subscribe-form-wrapper subscribe-form-wrapper--mini js-subscribe-form js-subscribe-form--default">
        <form class="subscribe-form">
          <input class="subscribe-form__input js-subscribe-form-input" type="text" placeholder="Subscribe to Our &#x27;Ohana" autocomplete="email">
          <button class="subscribe-form__submit button button--primary">
   <span class="subscribe-form__submit-label">Subscribe</span>
   <svg class="icon icon--submit-mail">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#submit-mail"></use>
</svg>

  </button>
        </form>
        <div class="subscribe-form-status">
          <span class="subscribe-form-status__message js-subscribe-status-message"></span>
          <span class="subscribe-form-status__close js-subscribe-status-close-button">
   <svg class="icon icon--close-large">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#close-large"></use>
</svg>

  </span>
        </div>
        <span class="subscribe-form-legal">
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. <a class="subscribe-form-legal__link" href="#">Privacy Policy</a>
 </span>
      </div>

    </div>
  </div>
  <div class="footer__bottom">
    <div class="u-page-width-max">
      <a class="footer__geo footer__geo--country js-modal-open-link" data-modal-id="country-selector" href="#">
    <span class="footer__geo-label">Country:</span>
    <span class="footer__geo-current">
     United Arab Emirates
     <svg class="icon icon--arrow-right">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-right"></use>
</svg>

    </span>
   </a>
      <a class="footer__geo footer__geo--language js-modal-open-link" data-modal-id="language-selector" href="#">
    <span class="footer__geo-current">
     English
     <svg class="icon icon--arrow-right">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-right"></use>
</svg>

    </span>
   </a>
      <ul class="social-icons">
        <li class="social-icons__item">
          <a class="social-icons__link" href="#"><svg class="icon icon--social-twitter">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#social-twitter"></use>
</svg>
</a>
        </li>
        <li class="social-icons__item">
          <a class="social-icons__link" href="#"><svg class="icon icon--social-facebook">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#social-facebook"></use>
</svg>
</a>
        </li>
        <li class="social-icons__item">
          <a class="social-icons__link" href="#"><svg class="icon icon--social-instagram">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#social-instagram"></use>
</svg>
</a>
        </li>
      </ul>

    </div>
  </div>
  <div class="footer__copyright">
    <img class="footer__copyright-logo" src="/assets/images/mauijim-brand-logo-monochromatic.svg">
    <span class="footer__copyright-text">©2016 Maui Jim, Inc. Lahana, Hawaii</span>
  </div>
</footer>
{{render (dynamicVariant 'header' header.variant) header.context merge=true}}
<main class="main main--customize u-page-width-max">
 {{render '@breadcrumb' breadcrumb }}
 <div class="l-customize-upper">
  <div class="l-customize-detail">
   {{render (dynamicVariant 'product-detail' detail.variant) detail.context}}
  </div>
  <div class="l-customize-customize">
   {{render (dynamicVariant customize.component customize.variant) customize.context merge=true}}
  </div>
  <div class="l-customize-price-cta">
   {{#each callsToAction}}
   {{render (dynamicVariant component variant) context merge=true}}
   {{/each}}
  </div>
  <div class="l-customize-name">
   {{render '@product-name' name.context merge=true}}
  </div>
  {{#if description}}
  <div class="l-customize-description">
   {{render '@product-description' description.context}}
  </div>
  {{/if}}
  {{#if controls}}
  <div class="l-customize-controls">
   {{> '@product-controls' controls.context}}
  </div>
  {{/if}}
 </div>
 <div class="l-customize-lower">
  {{#each lowerComponents}}
  <div class="l-customize-{{component}} js-customize-{{component}}{{#if inactive}} js-hidden{{/if}}"{{#if id}} id="{{id}}"{{/if}}{{#if data-id}} data-id="{{data-id}}"{{/if}}>
   {{render (dynamicVariant component variant) context merge=true}}
  </div>
  {{/each}}
 </div>
</main>
{{render '@subscribe'}}
{{render '@footer'}}
{
 "pageCss": [
  "products"
 ],
 "header": {
  "variant": "maui-jim--eyeglasses",
  "context": {}
 },
 "breadcrumb": {
  "items": [
   {
    "label": "Maui Jim",
    "path": "#"
   },
   {
    "label": "Eyeglasses",
    "path": "#"
   },
   {
    "label": "Acetate Collection",
    "path": "#"
   },
   {
    "label": "PACIFIC",
    "current": true
   }
  ]
 },
 "customize": {
  "component": "customize",
  "variant": "core-clip-on",
  "context": {}
 },
 "detail": {
  "variant": "core",
  "context": {
   "id": "MJM025511-140",
   "variants": [
    {
     "id": "mjo2204",
     "name": "Matte Translucent Amber",
     "color": null,
     "orderMonth": "12",
     "orderYear": "2017",
     "locationCategory": "Online Retailer",
     "purchaseLocation": "Dicks.com",
     "images": {
      "front": "/assets/images/dummy-products/mjo2204-79ar_front.jpg",
      "angle": "/assets/images/dummy-products/mjo2204-79ar_quarter.jpg",
      "side": "/assets/images/dummy-products/mjo2204-79ar_side.jpg"
     },
     "swatch": "/assets/images/dummy-products/mjo2204-79ar_arrow-core.png",
     "swatchImage": null,
     "active": true,
     "price": "$229.00",
     "salePrice": null,
     "url": "#mjo2204",
     "status": "New",
     "stock": "In Stock",
     "lens": "Clear",
     "lensId": null,
     "lensFull": "Clear",
     "lensMaterial": "MauiPure",
     "lensMaterialFull": "MauiPure - The lightest weight choice for long days in the sun.",
     "lensDetailData": {
      "product": "mjo2204",
      "inactive": null,
      "material": "mauipure"
     }
    }
   ],
   "images": [
    {
     "angleId": "front",
     "angleImages": [
      {
       "id": "mjo2204",
       "src": "/assets/images/dummy-products/mjo2204-79ar_front.jpg",
       "active": true
      }
     ],
     "video": null
    },
    {
     "angleId": "angle",
     "angleImages": [
      {
       "id": "mjo2204",
       "src": "/assets/images/dummy-products/mjo2204-79ar_quarter.jpg",
       "active": true
      }
     ],
     "video": null
    },
    {
     "angleId": "side",
     "angleImages": [
      {
       "id": "mjo2204",
       "src": "/assets/images/dummy-products/mjo2204-79ar_side.jpg",
       "active": true
      }
     ],
     "video": null
    }
   ],
   "active": true,
   "skuForm": "[s]",
   "excludeVariants": true
  }
 },
 "name": {
  "context": {
   "product": {
    "name": "MJO2204",
    "summary": "Mens Specialty Metal Eyeglasses",
    "description": "Pe'ahi ('peh-AH-hee'), on Maui's north shore. Known for big waves as extreme as 70 feet. Its legendary reef break is respectfully referred to by surfers as Jaws.",
    "category": "Classic",
    "rating": [
     "star-full",
     "star-full",
     "star-full",
     "star-full",
     "star-empty"
    ],
    "vip": null,
    "tax": null,
    "variants": [
     {
      "id": "mjo2204",
      "name": "Matte Translucent Amber",
      "color": null,
      "orderMonth": "12",
      "orderYear": "2017",
      "locationCategory": "Online Retailer",
      "purchaseLocation": "Dicks.com",
      "images": {
       "front": "/assets/images/dummy-products/mjo2204-79ar_front.jpg",
       "angle": "/assets/images/dummy-products/mjo2204-79ar_quarter.jpg",
       "side": "/assets/images/dummy-products/mjo2204-79ar_side.jpg"
      },
      "swatch": "/assets/images/dummy-products/mjo2204-79ar_arrow-core.png",
      "swatchImage": null,
      "active": true,
      "price": "$229.00",
      "salePrice": null,
      "url": "#mjo2204",
      "status": "New",
      "stock": "In Stock",
      "lens": "Clear",
      "lensId": null,
      "lensFull": "Clear",
      "lensMaterial": "MauiPure",
      "lensMaterialFull": "MauiPure - The lightest weight choice for long days in the sun.",
      "lensDetailData": {
       "product": "mjo2204",
       "inactive": null,
       "material": "mauipure"
      }
     }
    ],
    "callToAction": null,
    "mauijim": null,
    "zeal": null,
    "excludeVariants": null,
    "mymaui": null,
    "prescription": "true"
   },
   "excludeRatingLink": true
  }
 },
 "callsToAction": [
  {
   "component": "product-call-to-action",
   "variant": "find-an-optician",
   "context": {}
  },
  {
   "component": "product-call-to-action",
   "variant": "print",
   "context": {}
  }
 ],
 "description": {
  "context": {
   "product": {
    "name": "MJO2204",
    "summary": "Mens Specialty Metal Eyeglasses",
    "description": "Pe'ahi ('peh-AH-hee'), on Maui's north shore. Known for big waves as extreme as 70 feet. Its legendary reef break is respectfully referred to by surfers as Jaws.",
    "category": "Classic",
    "rating": [
     "star-full",
     "star-full",
     "star-full",
     "star-full",
     "star-empty"
    ],
    "vip": null,
    "tax": null,
    "variants": [
     {
      "id": "mjo2204",
      "name": "Matte Translucent Amber",
      "color": null,
      "orderMonth": "12",
      "orderYear": "2017",
      "locationCategory": "Online Retailer",
      "purchaseLocation": "Dicks.com",
      "images": {
       "front": "/assets/images/dummy-products/mjo2204-79ar_front.jpg",
       "angle": "/assets/images/dummy-products/mjo2204-79ar_quarter.jpg",
       "side": "/assets/images/dummy-products/mjo2204-79ar_side.jpg"
      },
      "swatch": "/assets/images/dummy-products/mjo2204-79ar_arrow-core.png",
      "swatchImage": null,
      "active": true,
      "price": "$229.00",
      "salePrice": null,
      "url": "#mjo2204",
      "status": "New",
      "stock": "In Stock",
      "lens": "Clear",
      "lensId": null,
      "lensFull": "Clear",
      "lensMaterial": "MauiPure",
      "lensMaterialFull": "MauiPure - The lightest weight choice for long days in the sun.",
      "lensDetailData": {
       "product": "mjo2204",
       "inactive": null,
       "material": "mauipure"
      }
     }
    ],
    "callToAction": null,
    "mauijim": null,
    "zeal": null,
    "excludeVariants": null,
    "mymaui": null,
    "prescription": "true"
   },
   "excludeAvailability": true,
   "featuredTab": true
  }
 },
 "controls": {
  "context": {
   "current": "mjo2204",
   "controls": [
    {
     "control": "wishlist",
     "productList": null,
     "states": [
      {
       "state": "add",
       "icon": "heart",
       "label-small": "Wishlist",
       "label-medium": "Add to Wishlist",
       "label-large": "Add to Wishlist"
      },
      {
       "state": "remove",
       "icon": "heart-filled",
       "label-small": "Wishlist",
       "label-medium": "Remove from Wishlist",
       "label-large": "Remove from Wishlist"
      }
     ]
    },
    {
     "control": "compare",
     "productList": null,
     "states": [
      {
       "state": "add",
       "icon": "compare",
       "label-small": "Compare",
       "label-medium": "Add to Compare",
       "label-large": "Add to Compare"
      },
      {
       "state": "remove",
       "icon": "compare-filled",
       "label-small": "Remove",
       "label-medium": "Remove from Compare",
       "label-large": "Remove from Compare"
      }
     ]
    }
   ]
  }
 },
 "lowerComponents": [
  {
   "component": "big-card",
   "variant": "image-left",
   "context": {
    "prefix": null,
    "headline": "Clip Ons",
    "suffix": null,
    "description": "Our optical frames are designed and engineered for a comfortable fit during any occasion. To minimize the need to switch between ophthalmic frames and prescription sunglasses, Maui Jim Clip Ons will be offered for select styles.",
    "callToAction": null
   }
  },
  {
   "component": "size-fit",
   "variant": "maui-jim",
   "context": {}
  },
  {
   "component": "featured-products",
   "variant": "eyeglass-featured",
   "context": {
    "title": "You May Also Like"
   }
  }
 ]
}
 • Content:
  (function (window) {
   'use strict';
  
   /**
    * The customize-page.js file acts as a coordinator for activities in response
    * to events emitted by customize.js, the customize component's script.
    */
  
   const customizeMain = document.querySelector('.main--customize');
   const activeVariant = document.querySelector('.js-product-detail-variant--active');
   const activeProductName = document.querySelector('.product-name__value');
  
   // Use a builder to create an object containing all our product data
   // that will be used to repopulate the Details tab content.
   class Details {
    constructor(builder) {
     this.sku = builder.sku;
     this.frame = builder.frame || false;
     this.lens = builder.lens || false;
     this.material = builder.material || false;
    }
   }
  
   class DetailsBuilder {
    setSku(sku) {
     this.sku = sku;
     return this;
    }
  
    setFrame(frame) {
     this.frame = frame;
     return this;
    }
  
    setLens(lens) {
     this.lens = lens;
     return this;
    }
  
    setMaterial(material) {
     this.material = material;
     return this;
    }
  
    build() {
     return new Details(this);
    }
   }
  
   function getSku(customizations) {
    const skuPattern = activeVariant.getAttribute('data-sku-form');
    // Create a sku based on the incoming info. This will not issue console
    // errors or warnings if either the search or replace string is absent.
    return skuPattern.replace('[s]', customizations.dataFrameStyle)
             .replace('[c]', customizations.dataFrameColor)
             .replace('[t]', customizations.dataTempleLength);
   }
  
   // Loop over our details object data and replace the info in the
   // Details tab with updated product data.
   function setDetails(details) {
    const accordionContents = document.querySelectorAll('.js-accordion-tabs-content-wrapper--active .accordion-tabs__content-item');
    const values = [];
  
    Object.keys(details).map(function(key){
     values.push(details[key]);
    });
  
    for (let i = 0; i < accordionContents.length; i++) {
     const labelElement = accordionContents[i].querySelector('strong');
  
     if (labelElement && values[i] != null) {
      accordionContents[i].lastChild.nodeValue = ` ${values[i]}`;
     }
    }
   }
  
   function setImagePaths(sku, customizations) {
    const images = document.querySelectorAll('.js-product-detail-carousel-image');
  
    for (let i = 0; i < images.length; i++) {
     const originalFileName = images[i].src.substring(images[i].src.lastIndexOf('/') + 1);
     const paths = images[i].src.split('/');
     const dir = paths[paths.length - 2];
     const originalPathNameRimless = images[i].src.substring(images[i].src.lastIndexOf('/') - dir.length);
  
     // Assumption: the image file names will be EXACTLY ${sku} (as contained
     // in the radio's `value` attribute) concatenated to `front`, `side`,
     // `quarter` or whatever with an underscore:
     //
     // e.g. `${sku}_quarter.jpg`
     //
     // If this was a bad assumption, this variable will need work.
     const newFileName = originalFileName.replace(/^[^_]+/, sku);
  
     // Sets a rimless sku that removes the temple length suffix
     // because of how images are named (mjo2010-20_front.jpg).
     const rimlessSku = sku.replace(/-[a-z0-9]+$/i, '');
     const newFileNameRimless = originalFileName.replace(/^[^_]+/, rimlessSku);
  
     // This sets the path instead of just filename.
     const newPathNameRimless = (sku.split("-",1))[0] + "/" + newFileNameRimless;
  
     // We have to use getAttribute and setAttribute for srcset
     // because simply using images[i].srcset evaluates to
     // [object HTMLImageElement] and 'undefined' in IE11.
     const rimlessSrcSet = images[i].getAttribute('srcset').replace(originalPathNameRimless, newPathNameRimless);
     const srcSet = images[i].getAttribute('srcset').replace(originalFileName, newFileName);
  
     // If it is rimless (format: MJO2010-140), we need to modify the path.
     // Unlike other products, rimless images are stored in directories according to style values.
     if (customizations.rimless) {
      images[i].src = images[i].src.replace(originalPathNameRimless, newPathNameRimless);
      images[i].setAttribute('srcset', rimlessSrcSet);
     } else {
      images[i].src = images[i].src.replace(originalFileName, newFileName);
      images[i].setAttribute('srcset', srcSet);
     }
    }
   }
  
   function setSizeFit(customizations) {
    const sku = customizations.dataValue;
    const sizeFitSections = document.querySelectorAll('.js-customize-size-fit');
  
    // This goes through all the size and fit sections, matches the data-id
    // with the data-id of the currently selected variant, unhides the match,
    // and hides all other size/fit sections.
    for (let i = 0; i < sizeFitSections.length; i++) {
     const sizeFitDataId = sizeFitSections[i].getAttribute('data-id');
  
     if (sizeFitDataId === sku) {
      sizeFitSections[i].classList.remove('js-hidden');
     }
     else {
      sizeFitSections[i].classList.add('js-hidden');
     }
    }
   }
  
   function handleCustomizationNotify(customizations) {
    // Assemble the sku--see `customizationsNotify()` in `customize.js` to
    // find out where this comes from, and what `customizations` contains.
    const sku = getSku(customizations);
    const activeProductStyleName = document.querySelector('.breadcrumb__item--current');
  
    // Make changes to the current product.
    //
    // Set the data-id attribute on the appropriate element.
    activeVariant.setAttribute('data-id', sku);
    // Update the product name. Clip-on requires style name.
    if (customizations.clipon) {
     activeProductName.innerHTML = activeProductStyleName.innerHTML;
    } else {
     activeProductName.innerHTML = customizations.dataValue;
    }
    // Update the image paths.
    setImagePaths(sku, customizations);
  
    // Update all the product details.
    const details = (new DetailsBuilder())
    .setFrame(customizations.dataFrame)
    .setLens(customizations.dataLens)
    .setMaterial(customizations.dataMaterial)
    .setSku(sku);
  
    setDetails(details);
  
    // Update Size and Fit section.
    setSizeFit(customizations);
  
    // Notify product controls and other listeners.
    window.componentEvents.emitEvent('active-product-variant');
   }
  
   function init() {
    if (activeVariant && customizeMain && !customizeMain.classList.contains('js-component-init')) {
     componentEvents.on('customization-options-notify', handleCustomizationNotify);
     customizeMain.classList.add('js-component-init');
    }
   }
  
   // Allow application JS to reinitialize any instances added with Ajax, etc.
   if (typeof componentEvents !== 'undefined') {
    componentEvents.on('component-init', init);
   }
  
   init();
  
  })(this);
  
 • URL: /components/raw/customize-page/customize-page.js
 • Filesystem Path: src/components/03-pages/customize-page/customize-page.js
 • Size: 6.9 KB
 • Content:
  .l-customize-upper {
   &:after {
    display: table;
    clear: both;
    content: '';
   }
  
   @include breakpoint($breakpoint-sm-only) {
    display: flex;
    flex-direction: column;
   }
  
   @include breakpoint($breakpoint-xl) {
    margin-top: 30px;
   }
  }
  
  .l-customize-customize {
   @include breakpoint($breakpoint-sm-only) {
    order: -4;
   }
  
   @include breakpoint($breakpoint-xl) {
    @include span(4);
    padding-right: 20px;
    float: left;
    border-right: 1px solid $color-light;
   }
  }
  
  .l-customize-detail {
   margin-bottom: 20px;
  
   @include breakpoint($breakpoint-sm-only) {
    order: -5;
   }
  
   @include breakpoint($breakpoint-xl) {
    max-width: calc(66.6666% - 65px);
    margin: 0 20px 0 45px;
    padding-right: 0;
    padding-bottom: 20px;
    padding-left: 0;
    float: right;
    border-bottom: 1px solid $color-light;
  
    .product-detail {
     // Product detail button widths: 36px.
     max-width: calc(100% - 72px);
    }
   }
  }
  
  .l-customize-name {
   margin: 20px $gutter-width-half;
  
   .product-name__summary {
    margin-bottom: 5px;
   }
  
   @include breakpoint($breakpoint-sm-only) {
    order: -6;
   }
  
   @include breakpoint($breakpoint-md) {
    width: calc(100% - 334px);
    float: left;
   }
  
   @include breakpoint($breakpoint-xl) {
    max-width: calc(60% - 318px);
    margin-right: 20px;
    margin-left: 45px;
    padding-right: 0;
    padding-left: 0;
   }
  }
  
  .l-customize-price-cta {
   @include breakpoint($breakpoint-sm-only) {
    order: -3;
    margin: 30px $gutter-width-half;
  
    .product-call-to-action {
     margin-bottom: 30px;
    }
   }
  
   @include breakpoint($breakpoint-md) {
    width: 300px;
    margin-top: 25px;
    margin-right: $gutter-width-half;
    float: right;
    clear: right;
   }
  
   @include breakpoint($breakpoint-xl) {
    margin-top: 20px;
    margin-right: $gutter-width;
  
    .product-call-to-action {
     margin-bottom: 20px;
    }
  
    // Customize retains price layout from smaller widths, unlike PDP.
  
    .product-price__inner {
     float: none;
    }
  
    .product-price__value {
     float: left;
    }
  
    .product-price__inventory {
     margin-top: 10px;
     float: right;
    }
  
    .product-price__add-button {
     width: 100%;
    }
   }
  }
  
  .l-customize-description {
   margin: 0 $gutter-width-half;
   font-size: 1.4rem;
   line-height: 2rem;
  
   @include breakpoint($breakpoint-sm-only) {
    order: -2;
   }
  
   @include breakpoint($breakpoint-md) {
    width: calc(100% - 334px);
    clear: left;
   }
  
   @include breakpoint($breakpoint-xl) {
    width: calc(66.6666% - 420px);
    margin-left: 45px;
    float: left;
    clear: none;
   }
  }
  
  .l-customize-controls {
   margin-top: 30px;
   margin-bottom: 30px;
  
   @include breakpoint($breakpoint-sm-only) {
    order: -1;
   }
  
   @include breakpoint(0 ($breakpoint-xl - 1)) {
    .product-controls {
     text-align: center;
    }
  
    .product-controls__item {
     display: inline-block;
     float: none;
    }
   }
  
   @include breakpoint($breakpoint-xl) {
    position: absolute;
    top: 15px;
    right: $gutter-width-half;
    margin-top: 0;
   }
  }
  
  .l-customize-lower {
   clear: both;
  }
  
  .customize--rimless,
  .customize--core-clip-on {
   @include breakpoint($breakpoint-xl) {
    min-height: 550px;
   }
  }
  
 • URL: /components/raw/customize-page/customize-page.scss
 • Filesystem Path: src/components/03-pages/customize-page/customize-page.scss
 • Size: 3.3 KB

Product SKUs

The @product-detail component supplies a data attribute used by this page called data-sku-form, and the @customize component provides a custom event type customization-options-notify.

These are used together to create SKU values on the fly. For example, given:

 • an attribute value of [s]-[c]-140, and
 • the following customize-options-notify-event:

  {
   dataFrameStyle: "mjo2001",
   dataFrameColor: "20",
   dataValue: "MJO2001"
  }

The script will assemble and use the sku mjo2001-20-140.