<header class="header">
  <div class="promo-bar js-promo-bar">
    <div class="promo-bar__inner u-page-width-max">
      <a class="promo-bar__link" href="#">Free shipping and free returns</a>
      <button class="promo-bar__close-button">
   <span class="u-visually-hidden">Close</span>
   <svg class="icon icon--close">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#close"></use>
</svg>

  </button>
    </div>
  </div>

  <div class="headroom">
    <nav class="header-nav">
      <ul class="header-nav__primary">
        <li class="header-nav__primary-item">
          <a class="header-nav__primary-link" href="#">Sunglasses</a>
          <div class="header-nav__secondary-wrapper js-header-nav__secondary-wrapper">
            <div class="u-page-width-max">
            </div>
          </div>
        </li>
        <li class="header-nav__primary-item header-nav__primary-item--active">
          <a class="header-nav__primary-link" href="#">Eyeglasses</a>
          <div class="header-nav__secondary-wrapper js-header-nav__secondary-wrapper">
            <div class="u-page-width-max">
              <ul class="header-nav__secondary js-header-nav--secondary">
                <li class="header-nav__secondary-item js-header-nav-item">
                  <button class="header-nav__secondary-button js-header-nav-button">
          Catalog
          <svg class="icon icon--arrow-right">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-right"></use>
</svg>

         </button>
                  <div class="header-nav__tertiary-wrapper u-page-width-max">
                    <button class="header-nav__tertiary-back-button js-header-nav-back-button">
           <svg class="icon icon--arrow-left">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-left"></use>
</svg>

           Back
          </button>
                    <ul class="header-nav__tertiary header-nav__tertiary--marketing js-header-nav--tertiary">
                      <li class="header-nav__tertiary-menu">
                        <span class="header-nav__tertiary-menu-label">Frame Family</span>
                        <ul class="header-nav__tertiary-menu-items">
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Specialty Metal</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Metal</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Rimless</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Acetate</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Nylon</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Clip-On Collection</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link header-nav__tertiary-menu-link--accent" href="#">
               Show All
               <svg class="icon icon--arrow-right">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-right"></use>
</svg>

              </a>
                          </li>
                        </ul>
                      </li>
                      <li class="header-nav__tertiary-menu">
                        <span class="header-nav__tertiary-menu-label">Shape</span>
                        <ul class="header-nav__tertiary-menu-items">
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Round</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Rectangle</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Oval</a>
                          </li>
                        </ul>
                      </li>
                      <li class="header-nav__tertiary-menu">
                        <span class="header-nav__tertiary-menu-label">Gender</span>
                        <ul class="header-nav__tertiary-menu-items">
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Male</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Female</a>
                          </li>
                        </ul>
                      </li>
                    </ul>
                    <div class="header-nav__tertiary-marketing-placement">
                      <a class="header-nav__tertiary-marketing-link" href="#">
                        <div class="header-nav__tertiary-marketing-image" style="background-image: url('/assets/images/megamenu-marketing-placement-clipons.jpg');"></div>
                        <div class="header-nav__tertiary-marketing-text">
                          <span class="header-nav__tertiary-marketing-title">Clip-On Styles</span>
                          <span class="header-nav__tertiary-marketing-cta">Explore</span>
                        </div>
                      </a>
                    </div>
                  </div>
                </li>
                <li class="header-nav__secondary-item js-header-nav-item">
                  <a class="header-nav__secondary-link" href="#">
          Design
         </a>
                </li>
                <li class="header-nav__secondary-item js-header-nav-item">
                  <a class="header-nav__secondary-link" href="#">
          Find an optician
         </a>
                </li>
              </ul>
              <ul class="header-nav__secondary js-header-nav--secondary">
                <li class="header-nav__secondary-item js-header-nav-item">
                  <a class="header-nav__secondary-link" href="tel:+1800229933">
          1-888-666-5905
          <svg class="icon icon--action-phone">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#action-phone"></use>
</svg>

         </a>
                </li>
                <li class="header-nav__secondary-item js-header-nav-item">
                  <a class="header-nav__secondary-link" href="#">
          Contact Us
          <svg class="icon icon--action-mail">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#action-mail"></use>
</svg>

         </a>
                </li>
                <li class="header-nav__secondary-item js-header-nav-item">
                  <a class="header-nav__secondary-link" href="#">
          Find a Retailer
          <svg class="icon icon--action-location">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#action-location"></use>
</svg>

         </a>
                </li>
                <li class="header-nav__secondary-item js-header-nav-item">
                  <button class="header-nav__secondary-button js-header-nav-button">
          Customer Service
          <svg class="icon icon--arrow-right">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-right"></use>
</svg>

         </button>
                  <div class="header-nav__tertiary-wrapper u-page-width-max">
                    <button class="header-nav__tertiary-back-button js-header-nav-back-button">
           <svg class="icon icon--arrow-left">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-left"></use>
</svg>

           Back
          </button>
                    <ul class="header-nav__tertiary js-header-nav--tertiary">
                      <li class="header-nav__tertiary-menu">
                        <ul class="header-nav__tertiary-menu-items">
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Order Status</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Repairs</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Returns</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Product Registration</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Prescription</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Retailers</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">FAQs</a>
                          </li>
                          <li class="header-nav__tertiary-menu-item">
                            <a class="header-nav__tertiary-menu-link" href="#">Shipping Information</a>
                          </li>
                        </ul>
                      </li>
                    </ul>
                  </div>
                </li>
              </ul>
              <ul class="header-nav__secondary js-header-nav--secondary">
                <li class="header-nav__secondary-item js-header-nav-item">
                  <a class="header-nav__secondary-link" href="#">
          My Account
         </a>
                </li>
                <li class="header-nav__secondary-item js-header-nav-item">
                  <a class="header-nav__secondary-link js-modal-open-link" href="#" data-modal-id="country-selector">
          United States
          <img src="/assets/images/flag-us.png" alt="United States" width="22" height="14">
         </a>
                </li>
              </ul>
            </div>
          </div>
        </li>
      </ul>
    </nav>
    <div class="header-menu-bar"></div>
    <a class="header__logo-wrapper" href="#">
   <img class="header__logo" src="/assets/images/mauijim-brand-logo.png" alt="Maui Jim logo">
  </a>
    <div class="header__menu-icon">
      <button class="hamburger-spring header__icon header__icon--menu js-header-icon--menu" type="button">
    <span class="u-visually-hidden">Menu</span>
    <span class="hamburger-spring__box">
     <span class="hamburger-spring__inner"></span>
    </span>
   </button>
    </div>
    <div class="header__icons">
      <div class="header__icons-inner">
        <button class="header__icon header__icon--search js-header-icon--search">
     <span class="u-visually-hidden">Search</span>
     <svg class="icon icon--search">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#search"></use>
</svg>

     <svg class="icon icon--close-large">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#close-large"></use>
</svg>

    </button>
        <button class="header__icon header__icon--wishlist">
     <span class="u-visually-hidden">Wishlist</span>
     <svg class="icon icon--heart-item">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#heart-item"></use>
</svg>

    </button>
        <button class="header__icon header__icon--account">
     <span class="u-visually-hidden">Account</span>
     <svg class="icon icon--account-active">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#account-active"></use>
</svg>

    </button>
        <button class="header__icon header__icon--cart header__icon--cart--button js-header-icon-empty-cart js-header-icon--cart">
     <span class="u-visually-hidden">Cart</span>
     <svg class="icon icon--cart">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#cart"></use>
</svg>

     <svg class="icon icon--cart-item">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#cart-item"></use>
</svg>

    </button>
        <a href="#" class="header__icon header__icon--cart header__icon--cart--link js-header-icon-empty-cart">
     <span class="u-visually-hidden">Cart</span>
     <svg class="icon icon--cart">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#cart"></use>
</svg>

     <svg class="icon icon--cart-item">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#cart-item"></use>
</svg>

    </a>
        <button class="header-nav__country js-modal-open-link" data-modal-id="country-selector">
     <img class="header-nav__country-image" src="/assets/images/flag-us.png" alt="US" width="31" height="20">
     <span class="header-nav__country-label">US</span>
    </button>
      </div>
    </div>
    <div class="header-search header-flyout header-flyout--search js-header-search">
      <form class="header-search__form">
        <input class="header-search__input js-header-search-input" type="text" placeholder="Search on Maui Jim">
        <button class="header-search__button js-header-search-button" type="reset">
     <span class="u-visually-hidden">Clear</span>
     <svg class="icon icon--search">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#search"></use>
</svg>

     <svg class="icon icon--close-large">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#close-large"></use>
</svg>

    </button>
      </form>
      <div class="header-search__list">
        <span class="header-search__list-label">Latest Search</span>
        <ul class="header-search__list-items">
          <li class="header-search__list-item">
            <a class="header-search__list-link js-header-search-list-link" href="#">Koko Head</a>
          </li>
          <li class="header-search__list-item">
            <a class="header-search__list-link js-header-search-list-link" href="#">Tail Slide</a>
          </li>
        </ul>
      </div>
      <div class="header-search__list">
        <span class="header-search__list-label">Popular Searches</span>
        <ul class="header-search__list-items">
          <li class="header-search__list-item">
            <a class="header-search__list-link js-header-search-list-link" href="#">Aviators</a>
          </li>
          <li class="header-search__list-item">
            <a class="header-search__list-link js-header-search-list-link" href="#">Man</a>
          </li>
          <li class="header-search__list-item">
            <a class="header-search__list-link js-header-search-list-link" href="#">Surf</a>
          </li>
          <li class="header-search__list-item">
            <a class="header-search__list-link js-header-search-list-link" href="#">Vintage</a>
          </li>
        </ul>
      </div>
      <div class="header-search__results">
        <a class="header-search__result-link" href="#">View all results <svg class="icon icon--arrow-right">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-right"></use>
</svg>
</a>
        <div class="search-autocomplete-result">
          <a class="search-autocomplete-result__link" href="#">
      <span class="search-autocomplete-result__image-container">
       <img class="search-autocomplete-result__image" src="/assets/images/search-autocomplete-medium.jpg" sizes="(min-width: 681px) 50vw, 25vw"
        srcset="/assets/images/search-autocomplete-small.jpg 75w, /assets/images/search-autocomplete-medium.jpg 340w">
      </span>
      <span class="search-autocomplete-result__title">Ho&#x27;okipa Reader Universal Fit</span>
     </a>
        </div>
        <div class="search-autocomplete-result">
          <a class="search-autocomplete-result__link" href="#">
      <span class="search-autocomplete-result__image-container">
       <img class="search-autocomplete-result__image" src="/assets/images/search-autocomplete-medium.jpg" sizes="(min-width: 681px) 50vw, 25vw"
        srcset="/assets/images/search-autocomplete-small.jpg 75w, /assets/images/search-autocomplete-medium.jpg 340w">
      </span>
      <span class="search-autocomplete-result__title">Sandy Beach Universal Fit</span>
     </a>
        </div>
        <div class="search-autocomplete-result">
          <a class="search-autocomplete-result__link" href="#">
      <span class="search-autocomplete-result__image-container">
       <img class="search-autocomplete-result__image" src="/assets/images/search-autocomplete-medium.jpg" sizes="(min-width: 681px) 50vw, 25vw"
        srcset="/assets/images/search-autocomplete-small.jpg 75w, /assets/images/search-autocomplete-medium.jpg 340w">
      </span>
      <span class="search-autocomplete-result__title">Hanalei Universal Fit</span>
     </a>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="header-cart header-cart--default header-cart--tax header-flyout header-flyout--cart js-header-cart">
      <div class="header-cart__header">
        <span class="header-cart__title">Your Cart <svg class="icon icon--arrow-right">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-right"></use>
</svg>
</span>
        <span class="header-cart__item-count header-cart__item-count--empty">0 items</span>
      </div>
      <div class="header-cart__empty">
        <div class="header-cart__empty-inner">
          <img class="header-cart__empty-brand-logo" src="/assets/images/mauijim-brand-mark-grey-small.png">
          <span class="header-cart__empty-label">Your Shopping Cart is Empty</span>
          <a class="header-cart__empty-button button button--primary">Shop Now</a>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="header-flyout-overlay js-header-flyout-overlay"></div>
  </div>
</header>

<main class="main main--pdp main--pdp-rimless u-page-width-max">
  <ul class="breadcrumb u-page-width-max-gutters">
    <li class="breadcrumb__item">
      <a class="breadcrumb__link" href="#">Maui Jim</a>
    </li>
    <li class="breadcrumb__item">
      <a class="breadcrumb__link" href="#">Eyeglasses</a>
    </li>
    <li class="breadcrumb__item">
      <a class="breadcrumb__link" href="#">Specialty Metal</a>
    </li>
    <li class="breadcrumb__item">
      MJM025511
    </li>
  </ul>

  <div class="u-page-width-max-restricted">
    <div class="l-pdp-upper">
      <div class="l-pdp-detail">
        <div class="product-detail product-detail--rimless js-product-detail">
          <div class="product-detail__carousel-wrapper">
            <ul class="product-detail__carousel js-product-detail-carousel">
              <li class="product-detail__carousel-item">
                <img class="product-detail__carousel-image js-product-detail-carousel-image" data-angle="front" srcset="/assets/images/dummy-products/mjo2010/mjo2010-20_front.jpg 900w, /assets/images/dummy-products/mjo2010/mjo2010-20_front.jpg 768w, /assets/images/dummy-products/mjo2010/mjo2010-20_front.jpg 420w"
                  src="/assets/images/dummy-products/mjo2010/mjo2010-20_front.jpg" sizes="100vw, (min-width: 920px) 900px" data-mjo2010-140="/assets/images/dummy-products/mjo2010/mjo2010-20_front.jpg" data-mjo2010="/assets/images/dummy-products/mjo2010-20-140_front.jpg"
                  data-mjm025511-fake="/assets/images/dummy-products/mjo2001-20-140_front.jpg">
              </li>
              <li class="product-detail__carousel-item">
                <img class="product-detail__carousel-image js-product-detail-carousel-image" data-angle="angle" srcset="/assets/images/dummy-products/mjo2010/mjo2010-20_quarter.jpg 900w, /assets/images/dummy-products/mjo2010/mjo2010-20_quarter.jpg 768w, /assets/images/dummy-products/mjo2010/mjo2010-20_quarter.jpg 420w"
                  src="/assets/images/dummy-products/mjo2010/mjo2010-20_quarter.jpg" sizes="100vw, (min-width: 920px) 900px" data-mjo2010-140="/assets/images/dummy-products/mjo2010/mjo2010-20_quarter.jpg" data-mjo2010="/assets/images/dummy-products/mjo2010-20-140_quarter.jpg"
                  data-mjm025511-fake="/assets/images/dummy-products/mjo2001-20-140_quarter.jpg">
              </li>
              <li class="product-detail__carousel-item">
                <img class="product-detail__carousel-image js-product-detail-carousel-image" data-angle="side" srcset="/assets/images/dummy-products/mjo2010/mjo2010-20_side.jpg 900w, /assets/images/dummy-products/mjo2010/mjo2010-20_side.jpg 768w, /assets/images/dummy-products/mjo2010/mjo2010-20_side.jpg 420w"
                  src="/assets/images/dummy-products/mjo2010/mjo2010-20_side.jpg" sizes="100vw, (min-width: 920px) 900px" data-mjo2010-140="/assets/images/dummy-products/mjo2010/mjo2010-20_side.jpg" data-mjo2010="/assets/images/dummy-products/mjo2010-20-140_side.jpg"
                  data-mjm025511-fake="/assets/images/dummy-products/mjo2001-20-140_side.jpg">
              </li>
            </ul>
            <div class="product-detail__carousel-controls js-product-detail-carousel-controls">
              <button class="product-detail__carousel-control product-detail__carousel-control--prev">
    <span class="u-visually-hidden">Previous</span>
   </button>
              <button class="product-detail__carousel-control product-detail__carousel-control--next">
    <span class="u-visually-hidden">Next</span>
   </button>
            </div>
          </div>
          <div class="product-detail__carousel-nav js-product-detail-carousel-nav">
            <button class="product-detail__carousel-nav-item">
   <span class="u-visually-hidden">0</span>
  </button>
            <button class="product-detail__carousel-nav-item">
   <span class="u-visually-hidden">1</span>
  </button>
            <button class="product-detail__carousel-nav-item">
   <span class="u-visually-hidden">2</span>
  </button>
          </div>
          <div class="product-detail__variant-wrapper js-product-detail-variant-wrapper">
            <h3 class="product-detail__variant-label js-product-detail-variant-label" data-current-name="Matte Black">Matte Black</h3>
            <ul class="product-detail__variants js-product-detail-variants js-product-detail-variants--active">
              <li class="product-detail__variant js-product-detail-variant js-product-detail-variant--active" data-id="mjo2010-140" data-name="Matte Black">
                <button class="product-detail__variant-button" style="background-color:#000;">
     <img class="product-detail__variant-image" src="https://sprint.design.mauijim.dev.idibgroup.com/assets/images/pattern-placeholder.png" alt="Matte Black">
    </button>
              </li>
              <li class="product-detail__variant js-product-detail-variant" data-id="mjo2010" data-name="Matte Black">
                <button class="product-detail__variant-button" style="background-color:#000;">
     <img class="product-detail__variant-image" src="https://sprint.design.mauijim.dev.idibgroup.com/assets/images/pattern-placeholder.png" alt="Matte Black">
    </button>
              </li>
              <li class="product-detail__variant js-product-detail-variant" data-id="mjm025511-fake" data-name="Redfish">
                <button class="product-detail__variant-button" style="background-color:#7d4a07;">
     <img class="product-detail__variant-image" src="https://sprint.design.mauijim.dev.idibgroup.com/assets/images/pattern-placeholder.png" alt="Redfish">
    </button>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </div>

      </div>
      <div class="l-pdp-name l-pdp-block">
        <div class="product-name">
          <h1 class="product-name__value">MJM025511</h1>
          <h2 class="product-name__summary">Mens Specialty Metal Eyeglasses</h2>
        </div>

      </div>
      <div class="l-pdp-price-cta l-pdp-block">
        <div class="product-call-to-action product-call-to-action--find-an-optician">
          <span class="product-call-to-action__label">Ready to buy?</span>
          <a class="product-call-to-action__button button button--primary" href="#">
  Find an Optician
 </a>
        </div>

      </div>
    </div>
    <div class="l-pdp-accordion-tabs">
      <div class="accordion-tabs js-accordion-tabs product-description js-product-description" data-product-id="mjo2010-140">
        <div class="accordion-tabs__content-wrapper js-accordion-tabs-content-wrapper" data-tab="product-description">
          <button class="accordion-tabs__accordion-control js-accordion-tabs-accordion-control">
   Description
   <svg class="icon icon--arrow-down">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-down"></use>
</svg>

   <svg class="icon icon--arrow-up">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-up"></use>
</svg>

  </button>
          <div class="accordion-tabs__content">
            <p class="accordion-tabs__content-item">Pe&#x27;ahi (&#x27;peh-AH-hee&#x27;), on Maui&#x27;s north shore. Known for big waves as extreme as 70 feet. Its legendary reef break is respectfully referred to by surfers as Jaws.</p>
          </div>
        </div>
        <ul class="accordion-tabs__tabs">
          <li class="accordion-tabs__tab js-accordion-tabs-tab" data-tab="product-description">Description</li>
          <li class="accordion-tabs__tab js-accordion-tabs-tab js-accordion-tabs-tab--active" data-tab="details">Details</li>
          <li class="accordion-tabs__tab js-accordion-tabs-tab" data-tab="included">Included</li>
        </ul>
        <div class="accordion-tabs__content-wrapper js-accordion-tabs-content-wrapper js-accordion-tabs-content-wrapper--active" data-tab="details">
          <button class="accordion-tabs__accordion-control js-accordion-tabs-accordion-control">
   Details
   <svg class="icon icon--arrow-down">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-down"></use>
</svg>

   <svg class="icon icon--arrow-up">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-up"></use>
</svg>

  </button>
          <div class="accordion-tabs__content">
            <p class="accordion-tabs__content-item"><strong>Frame:</strong> Matte Black</p>
            <p class="accordion-tabs__content-item"><strong>Lens:</strong> Clear</p>
            <p class="accordion-tabs__content-item"><strong>Lens Material:</strong> MauiPure - The lightest weight choice for long days in the sun.</p>
            <p class="accordion-tabs__content-item"><strong>SKU:</strong> mjo2010-140</p>
            <p class="accordion-tabs__content-item">
              <a class="accordion-tabs__content-call-to-action" href="#lens-details">
     Lens Details
     <svg class="icon icon--arrow-right">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-right"></use>
</svg>

    </a>
            </p>
          </div>
        </div>
        <div class="accordion-tabs__content-wrapper js-accordion-tabs-content-wrapper" data-tab="included">
          <button class="accordion-tabs__accordion-control js-accordion-tabs-accordion-control">
   Included
   <svg class="icon icon--arrow-down">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-down"></use>
</svg>

   <svg class="icon icon--arrow-up">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-up"></use>
</svg>

  </button>
          <div class="accordion-tabs__content">
            <div class="accordion-tabs__content-item accordion-tabs__content-item--image">
              <img class="accordion-tabs__content-image" src="/assets/images/brown-case.png" alt="Brown case">
              <p class="accordion-tabs__content-item-description">Brown case</p>
            </div>
            <div class="accordion-tabs__content-item accordion-tabs__content-item--image">
              <img class="accordion-tabs__content-image" src="/assets/images/cleansing-cloth-case.png" alt="Cleaning cloth case">
              <p class="accordion-tabs__content-item-description">Cleaning cloth case</p>
            </div>
            <div class="accordion-tabs__content-item accordion-tabs__content-item--image">
              <svg class="icon icon--protection-check">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#protection-check"></use>
</svg>

              <p class="accordion-tabs__content-item-description">Two year warranty</p>
            </div>
            <div class="accordion-tabs__content-item accordion-tabs__content-item--image">
              <svg class="icon icon--truck-delivery">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#truck-delivery"></use>
</svg>

              <p class="accordion-tabs__content-item-description">Free shipping &amp; returns</p>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="accordion-tabs js-accordion-tabs product-description js-product-description js-hidden" data-product-id="mjo2010">
        <div class="accordion-tabs__content-wrapper js-accordion-tabs-content-wrapper" data-tab="product-description">
          <button class="accordion-tabs__accordion-control js-accordion-tabs-accordion-control">
   Description
   <svg class="icon icon--arrow-down">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-down"></use>
</svg>

   <svg class="icon icon--arrow-up">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-up"></use>
</svg>

  </button>
          <div class="accordion-tabs__content">
            <p class="accordion-tabs__content-item">Pe&#x27;ahi (&#x27;peh-AH-hee&#x27;), on Maui&#x27;s north shore. Known for big waves as extreme as 70 feet. Its legendary reef break is respectfully referred to by surfers as Jaws.</p>
          </div>
        </div>
        <ul class="accordion-tabs__tabs">
          <li class="accordion-tabs__tab js-accordion-tabs-tab" data-tab="product-description">Description</li>
          <li class="accordion-tabs__tab js-accordion-tabs-tab js-accordion-tabs-tab--active" data-tab="details">Details</li>
          <li class="accordion-tabs__tab js-accordion-tabs-tab" data-tab="included">Included</li>
        </ul>
        <div class="accordion-tabs__content-wrapper js-accordion-tabs-content-wrapper js-accordion-tabs-content-wrapper--active" data-tab="details">
          <button class="accordion-tabs__accordion-control js-accordion-tabs-accordion-control">
   Details
   <svg class="icon icon--arrow-down">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-down"></use>
</svg>

   <svg class="icon icon--arrow-up">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-up"></use>
</svg>

  </button>
          <div class="accordion-tabs__content">
            <p class="accordion-tabs__content-item"><strong>Frame:</strong> Matte Black</p>
            <p class="accordion-tabs__content-item"><strong>Lens:</strong> Clear</p>
            <p class="accordion-tabs__content-item"><strong>Lens Material:</strong> MauiPure - The lightest weight choice for long days in the sun.</p>
            <p class="accordion-tabs__content-item"><strong>SKU:</strong> mjo2010</p>
            <p class="accordion-tabs__content-item">
              <a class="accordion-tabs__content-call-to-action" href="#lens-details">
     Lens Details
     <svg class="icon icon--arrow-right">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-right"></use>
</svg>

    </a>
            </p>
          </div>
        </div>
        <div class="accordion-tabs__content-wrapper js-accordion-tabs-content-wrapper" data-tab="included">
          <button class="accordion-tabs__accordion-control js-accordion-tabs-accordion-control">
   Included
   <svg class="icon icon--arrow-down">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-down"></use>
</svg>

   <svg class="icon icon--arrow-up">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-up"></use>
</svg>

  </button>
          <div class="accordion-tabs__content">
            <div class="accordion-tabs__content-item accordion-tabs__content-item--image">
              <img class="accordion-tabs__content-image" src="/assets/images/brown-case.png" alt="Brown case">
              <p class="accordion-tabs__content-item-description">Brown case</p>
            </div>
            <div class="accordion-tabs__content-item accordion-tabs__content-item--image">
              <img class="accordion-tabs__content-image" src="/assets/images/cleansing-cloth-case.png" alt="Cleaning cloth case">
              <p class="accordion-tabs__content-item-description">Cleaning cloth case</p>
            </div>
            <div class="accordion-tabs__content-item accordion-tabs__content-item--image">
              <svg class="icon icon--protection-check">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#protection-check"></use>
</svg>

              <p class="accordion-tabs__content-item-description">Two year warranty</p>
            </div>
            <div class="accordion-tabs__content-item accordion-tabs__content-item--image">
              <svg class="icon icon--truck-delivery">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#truck-delivery"></use>
</svg>

              <p class="accordion-tabs__content-item-description">Free shipping &amp; returns</p>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="accordion-tabs js-accordion-tabs product-description js-product-description js-hidden" data-product-id="mjm025511-fake">
        <div class="accordion-tabs__content-wrapper js-accordion-tabs-content-wrapper" data-tab="product-description">
          <button class="accordion-tabs__accordion-control js-accordion-tabs-accordion-control">
   Description
   <svg class="icon icon--arrow-down">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-down"></use>
</svg>

   <svg class="icon icon--arrow-up">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-up"></use>
</svg>

  </button>
          <div class="accordion-tabs__content">
            <p class="accordion-tabs__content-item">Pe&#x27;ahi (&#x27;peh-AH-hee&#x27;), on Maui&#x27;s north shore. Known for big waves as extreme as 70 feet. Its legendary reef break is respectfully referred to by surfers as Jaws.</p>
          </div>
        </div>
        <ul class="accordion-tabs__tabs">
          <li class="accordion-tabs__tab js-accordion-tabs-tab" data-tab="product-description">Description</li>
          <li class="accordion-tabs__tab js-accordion-tabs-tab js-accordion-tabs-tab--active" data-tab="details">Details</li>
          <li class="accordion-tabs__tab js-accordion-tabs-tab" data-tab="included">Included</li>
        </ul>
        <div class="accordion-tabs__content-wrapper js-accordion-tabs-content-wrapper js-accordion-tabs-content-wrapper--active" data-tab="details">
          <button class="accordion-tabs__accordion-control js-accordion-tabs-accordion-control">
   Details
   <svg class="icon icon--arrow-down">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-down"></use>
</svg>

   <svg class="icon icon--arrow-up">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-up"></use>
</svg>

  </button>
          <div class="accordion-tabs__content">
            <p class="accordion-tabs__content-item"><strong>Frame:</strong> Redfish</p>
            <p class="accordion-tabs__content-item"><strong>Lens:</strong> Clear</p>
            <p class="accordion-tabs__content-item"><strong>Lens Material:</strong> MauiPure - The lightest weight choice for long days in the sun.</p>
            <p class="accordion-tabs__content-item"><strong>SKU:</strong> mjm025511-fake</p>
            <p class="accordion-tabs__content-item">
              <a class="accordion-tabs__content-call-to-action" href="#lens-details">
     Lens Details
     <svg class="icon icon--arrow-right">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-right"></use>
</svg>

    </a>
            </p>
          </div>
        </div>
        <div class="accordion-tabs__content-wrapper js-accordion-tabs-content-wrapper" data-tab="included">
          <button class="accordion-tabs__accordion-control js-accordion-tabs-accordion-control">
   Included
   <svg class="icon icon--arrow-down">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-down"></use>
</svg>

   <svg class="icon icon--arrow-up">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-up"></use>
</svg>

  </button>
          <div class="accordion-tabs__content">
            <div class="accordion-tabs__content-item accordion-tabs__content-item--image">
              <img class="accordion-tabs__content-image" src="/assets/images/brown-case.png" alt="Brown case">
              <p class="accordion-tabs__content-item-description">Brown case</p>
            </div>
            <div class="accordion-tabs__content-item accordion-tabs__content-item--image">
              <img class="accordion-tabs__content-image" src="/assets/images/cleansing-cloth-case.png" alt="Cleaning cloth case">
              <p class="accordion-tabs__content-item-description">Cleaning cloth case</p>
            </div>
            <div class="accordion-tabs__content-item accordion-tabs__content-item--image">
              <svg class="icon icon--protection-check">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#protection-check"></use>
</svg>

              <p class="accordion-tabs__content-item-description">Two year warranty</p>
            </div>
            <div class="accordion-tabs__content-item accordion-tabs__content-item--image">
              <svg class="icon icon--truck-delivery">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#truck-delivery"></use>
</svg>

              <p class="accordion-tabs__content-item-description">Free shipping &amp; returns</p>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>

    </div>
    <div class="l-pdp-calls-to-action l-pdp-block">
      <div class="product-call-to-action product-call-to-action--print">
        <span class="product-call-to-action__label">Bring this to your optician</span>
        <a class="product-call-to-action__button button button--outlined" href="#">
  Print
 </a>
      </div>

    </div>
    <div class="l-pdp-controls l-pdp-block">
      <ul class="product-controls">
        <li class="product-controls__item">
          <button class="product-controls__button product-controls__button--wishlist" data-product-control="wishlist" data-active-variant="202-02" data-product-list="">
   <span class="product-controls__state product-controls__state--add">
    <svg class="icon icon--heart">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#heart"></use>
</svg>

    <span class="product-controls__label product-controls__label--small">Wishlist</span>
    <span class="product-controls__label product-controls__label--medium">Add to Wishlist</span>
    <span class="product-controls__label product-controls__label--large">Add to Wishlist</span>
   </span>
   <span class="product-controls__state product-controls__state--remove">
    <svg class="icon icon--heart-filled">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#heart-filled"></use>
</svg>

    <span class="product-controls__label product-controls__label--small">Wishlist</span>
    <span class="product-controls__label product-controls__label--medium">Remove from Wishlist</span>
    <span class="product-controls__label product-controls__label--large">Remove from Wishlist</span>
   </span>
  </button>
        </li>
        <li class="product-controls__item">
          <button class="product-controls__button product-controls__button--compare" data-product-control="compare" data-active-variant="202-02" data-product-list="">
   <span class="product-controls__state product-controls__state--add">
    <svg class="icon icon--compare">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#compare"></use>
</svg>

    <span class="product-controls__label product-controls__label--small">Compare</span>
    <span class="product-controls__label product-controls__label--medium">Add to Compare</span>
    <span class="product-controls__label product-controls__label--large">Add to Compare</span>
   </span>
   <span class="product-controls__state product-controls__state--remove">
    <svg class="icon icon--compare-filled">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#compare-filled"></use>
</svg>

    <span class="product-controls__label product-controls__label--small">Remove</span>
    <span class="product-controls__label product-controls__label--medium">Remove from Compare</span>
    <span class="product-controls__label product-controls__label--large">Remove from Compare</span>
   </span>
  </button>
        </li>
        <li class="product-controls__item">
          <button class="product-controls__button product-controls__button--compare" data-product-control="compare" data-active-variant="202-02" data-product-list="">
   <span class="product-controls__state product-controls__state--add">
    <svg class="icon icon--compare">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#compare"></use>
</svg>

    <span class="product-controls__label product-controls__label--small">Compare</span>
    <span class="product-controls__label product-controls__label--medium">Add to Compare</span>
    <span class="product-controls__label product-controls__label--large">Add to Compare</span>
   </span>
   <span class="product-controls__state product-controls__state--remove">
    <svg class="icon icon--compare-filled">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#compare-filled"></use>
</svg>

    <span class="product-controls__label product-controls__label--small">Remove</span>
    <span class="product-controls__label product-controls__label--medium">Remove from Compare</span>
    <span class="product-controls__label product-controls__label--large">Remove from Compare</span>
   </span>
  </button>
        </li>
      </ul>

    </div>
  </div>
  <div class="l-pdp-size-fit l-pdp-block">
    <div class="size-fit u-block u-page-width-max">
      <div class="size-fit__title-group">
        <h5 class="size-fit__title">Size and Fit</h5>

      </div>
      <div class="size-fit__side size-fit__side--front">
        <div class="size-fit__measurements">
          <img class="size-fit__image size-fit__image--front" srcset="/assets/images/size-fit/classic-front.png 1x, /assets/images/size-fit/classic-front@2x.png 2x" src="/assets/images/size-fit/classic-front.png" alt="Front">
          <div class="size-fit__measurement-group size-fit__measurement-group--front-upper">
            <div class="size-fit__measurement size-fit__measurement--eye">
              <span class="size-fit__measurement-label">Eye</span>
              <span class="size-fit__measurement-value">51.0</span>
            </div>
            <div class="size-fit__measurement size-fit__measurement--bridge">
              <span class="size-fit__measurement-label">Bridge</span>
              <span class="size-fit__measurement-value">20.0</span>
            </div>
            <div class="size-fit__measurement size-fit__measurement--eye">
              <span class="size-fit__measurement-label">Eye</span>
              <span class="size-fit__measurement-value">51.0</span>
            </div>
          </div>
          <div class="size-fit__measurement-group size-fit__measurement-group--front-height">
            <div class="size-fit__measurement size-fit__measurement--height">
              <span class="size-fit__measurement-label">Height</span>
              <span class="size-fit__measurement-value">41.0</span>
            </div>
          </div>
        </div>
        <p class="size-fit__description"><strong>Shape:</strong> Refined rectangular shaped frame best complements oval or heart/triangle face shapes.</p>
        <p class="size-fit__description"><strong>Bridge:</strong> Saddle style bridge with adjustable rubber nose pads for added comfort.</p>
      </div>
      <div class="size-fit__side size-fit__side--above">
        <div class="size-fit__measurements">
          <img class="size-fit__image size-fit__image--above" srcset="/assets/images/size-fit/classic-up.png 1x, /assets/images/size-fit/classic-up@2x.png 2x" src="/assets/images/size-fit/classic-up.png" alt="Above">
          <div class="size-fit__measurement-group size-fit__measurement-group--above-base">
            <div class="size-fit__measurement size-fit__measurement--base">
              <span class="size-fit__measurement-label">Base Curve</span>
              <span class="size-fit__measurement-value">6</span>
            </div>
          </div>
        </div>
        <p class="size-fit__description"><strong>Fit:</strong> (eye) 51, (bridge) 20, (temple) 146, 6-base curve</p>
        <p class="size-fit__description"><strong>Finishing Treatment:</strong> Three color options available in a high-gloss and matte finish.</p>
      </div>
      <div class="size-fit__side size-fit__side--side">
        <div class="size-fit__measurements">
          <img class="size-fit__image size-fit__image--side" srcset="/assets/images/size-fit/classic-side.png 1x, /assets/images/size-fit/classic-side@2x.png 2x" src="/assets/images/size-fit/classic-side.png" alt="Side">
          <div class="size-fit__measurement-group size-fit__measurement-group--side-temple">
            <div class="size-fit__measurement size-fit__measurement--temple">
              <span class="size-fit__measurement-label">Temple</span>
              <span class="size-fit__measurement-value">146.0</span>
            </div>
          </div>
        </div>
        <p class="size-fit__description"><strong>Material:</strong> Lightweight, injected nylon frame designed for longer wear time.</p>
        <p class="size-fit__description"><strong>Hinge:</strong> Pin hinge.</p>
      </div>
    </div>

  </div>
  <div class="l-pdp-featured-products l-pdp-block">
    <div class="featured-products u-block u-page-width-max-gutters">
      <h2 class="featured-products__title">You May Also Like</h2>
      <div class="featured-products__item-wrapper">
        <div class="featured-products__items js-featured-products-carousel cards cards--even">
          <div class="card js-card card--eyeglass-featured">
            <div class="card__inner">
              <a class="card__link js-card-url" href="#202-02" data-202-02-url="#202-02" data-B202-2M-url="#B202-2M" data-H202-10-url="#H202-10" data-H202-2M-url="#H202-2M" data-H202-70-url="#H202-70" data-HT202-71-url="#HT202-71" data-H202-2M-2-url="#H202-2M-2" data-H202-70-2-url="#H202-70-2"
                data-HT202-71-2-url="#HT202-71-2" data-202-02-stock="true" data-B202-2M-stock="true" data-H202-10-stock="true" data-H202-2M-stock="true" data-H202-70-stock="true" data-HT202-71-stock="true" data-H202-2M-2-stock="true" data-H202-70-2-stock="true"
                data-HT202-71-2-stock="true">
   <img class="card__image js-card-image" data-angle="front"
       src="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/202-02_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-variant="202-02"
       data-202-02-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/202-02_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-202-02-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/202-02_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-202-02-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/202-02_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-B202-2M-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/B202-2M_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-B202-2M-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/B202-2M_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-B202-2M-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/B202-2M_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-10-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-10_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-10-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-10_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-10-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-10_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-2M-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-70-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-HT202-71-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-2M-2-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-2-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-2-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-70-2-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-2-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-2-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-HT202-71-2-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-2-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-2-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
     >
   <h5 class="card__title">PEAHI</h5>
  </a>
            </div>
          </div>

          <div class="card js-card card--eyeglass-featured">
            <div class="card__inner">
              <a class="card__link js-card-url" href="#HTS267-15C" data-HTS267-15C-url="#HTS267-15C" data-HS267-10M-url="#HS267-10M" data-GS267-02MR-url="#GS267-02MR" data-H202-2M-url="#H202-2M" data-H202-70-url="#H202-70" data-HT202-71-url="#HT202-71" data-H202-2M-2-url="#H202-2M-2"
                data-H202-70-2-url="#H202-70-2" data-HT202-71-2-url="#HT202-71-2" data-HTS267-15C-stock="true" data-HS267-10M-stock="true" data-GS267-02MR-stock="true" data-H202-2M-stock="true" data-H202-70-stock="true" data-HT202-71-stock="true"
                data-H202-2M-2-stock="true" data-H202-70-2-stock="true" data-HT202-71-2-stock="true">
   <img class="card__image js-card-image" data-angle="front"
       src="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/HTS267-15C_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-variant="HTS267-15C"
       data-HTS267-15C-front="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/HTS267-15C_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HTS267-15C-angle="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/HTS267-15C_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HTS267-15C-side="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/HTS267-15C_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-HS267-10M-front="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/HS267-10M_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HS267-10M-angle="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/HS267-10M_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HS267-10M-side="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/HS267-10M_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-GS267-02MR-front="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/GS267-02MR_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-GS267-02MR-angle="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/GS267-02MR_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-GS267-02MR-side="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/GS267-02MR_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-2M-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-70-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-HT202-71-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-2M-2-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-2-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-2-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-70-2-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-2-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-2-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-HT202-71-2-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-2-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-2-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
     >
   <h5 class="card__title">WATERWAYS</h5>
  </a>
            </div>
          </div>

          <div class="card js-card card--eyeglass-featured">
            <div class="card__inner">
              <a class="card__link js-card-url" href="#H257-16C" data-H257-16C-url="#H257-16C" data-B257-05CR-url="#B257-05CR" data-257-17C-url="#257-17C" data-H202-2M-url="#H202-2M" data-H202-70-url="#H202-70" data-HT202-71-url="#HT202-71" data-H202-2M-2-url="#H202-2M-2"
                data-H202-70-2-url="#H202-70-2" data-HT202-71-2-url="#HT202-71-2" data-H257-16C-stock="true" data-B257-05CR-stock="true" data-257-17C-stock="true" data-H202-2M-stock="true" data-H202-70-stock="true" data-HT202-71-stock="true"
                data-H202-2M-2-stock="true" data-H202-70-2-stock="true" data-HT202-71-2-stock="true">
   <img class="card__image js-card-image" data-angle="front"
       src="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/H257-16C_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-variant="H257-16C"
       data-H257-16C-front="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/H257-16C_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H257-16C-angle="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/H257-16C_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H257-16C-side="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/H257-16C_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-B257-05CR-front="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/B257-05CR_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-B257-05CR-angle="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/B257-05CR_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-B257-05CR-side="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/B257-05CR_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-257-17C-front="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/257-17C_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-257-17C-angle="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/257-17C_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-257-17C-side="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/257-17C_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-2M-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-70-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-HT202-71-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-2M-2-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-2-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-2-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-70-2-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-2-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-2-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-HT202-71-2-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-2-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-2-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
     >
   <h5 class="card__title">KAWIKA</h5>
  </a>
            </div>
          </div>

          <div class="card js-card card--eyeglass-featured">
            <div class="card__inner">
              <a class="card__link js-card-url" href="#H178-10" data-H178-10-url="#H178-10" data-178-02-url="#178-02" data-H202-10-url="#H202-10" data-H202-2M-url="#H202-2M" data-H202-70-url="#H202-70" data-HT202-71-url="#HT202-71" data-H202-2M-2-url="#H202-2M-2" data-H202-70-2-url="#H202-70-2"
                data-HT202-71-2-url="#HT202-71-2" data-H178-10-stock="true" data-178-02-stock="true" data-H202-10-stock="true" data-H202-2M-stock="true" data-H202-70-stock="true" data-HT202-71-stock="true" data-H202-2M-2-stock="true" data-H202-70-2-stock="true"
                data-HT202-71-2-stock="true">
   <img class="card__image js-card-image" data-angle="front"
       src="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/H178-10_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-variant="H178-10"
       data-H178-10-front="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/H178-10_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H178-10-angle="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/H178-10_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H178-10-side="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/H178-10_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-178-02-front="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/178-02_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-178-02-angle="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/178-02_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-178-02-side="https://s7d2.scene7.com/is/image/mauijim/178-02_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-10-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-10_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-10-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-10_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-10-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-10_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-2M-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-70-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-HT202-71-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-2M-2-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-2-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-2M-2-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-2M_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-H202-70-2-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-2-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-H202-70-2-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/H202-70_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
           
       data-HT202-71-2-front="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_front?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-2-angle="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_quarter?$config1800$&amp;wid&#x3D;340" data-HT202-71-2-side="https://mauijim.scene7.com/is/image/mauijim/HT202-71_side?$config1800$&amp;wid&#x3D;340"
     >
   <h5 class="card__title">VOYAGER</h5>
  </a>
            </div>
          </div>

        </div>
        <div class="featured-products__item-controls js-featured-products-controls">
          <button class="featured-products__item-control featured-products__item-control--prev">
    <span class="u-visually-hidden">Previous</span>
    <svg class="icon icon--arrow-left">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-left"></use>
</svg>

   </button>
          <button class="featured-products__item-control featured-products__item-control--next">
    <span class="u-visually-hidden">Next</span>
    <svg class="icon icon--arrow-right">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-right"></use>
</svg>

   </button>
        </div>
      </div>
    </div>

  </div>
</main>
<div class="subscribe">
  <div class="u-page-width-max">
    <div class="subscribe__text">
      <h5 class="subscribe__header">Subscribe to our &#x27;ohana</h5>
      <span class="subscribe__description">Keep up with the Latest Products and News.</span>
    </div>
    <div class="subscribe-form-wrapper subscribe-form-wrapper--default js-subscribe-form js-subscribe-form--default">
      <form class="subscribe-form">
        <input class="subscribe-form__input js-subscribe-form-input" type="text" placeholder="Your Email" autocomplete="email">
        <button class="subscribe-form__submit button button--primary">
   <span class="subscribe-form__submit-label">Subscribe</span>
   <svg class="icon icon--submit-mail">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#submit-mail"></use>
</svg>

  </button>
      </form>
      <div class="subscribe-form-status">
        <span class="subscribe-form-status__message js-subscribe-status-message"></span>
        <span class="subscribe-form-status__close js-subscribe-status-close-button">
   <svg class="icon icon--close-large">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#close-large"></use>
</svg>

  </span>
      </div>
      <span class="subscribe-form-legal">
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. <a class="subscribe-form-legal__link" href="#">Privacy Policy</a>
 </span>
    </div>

  </div>
</div>

<footer class="footer footer--default">
  <div class="footer-nav u-page-width-max">
    <a class="footer-nav__action footer-nav__action--phone" href="tel:+1800229933">
   1-888-666-5905
   <svg class="icon icon--action-phone">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#action-phone"></use>
</svg>

  </a>
    <a class="footer-nav__action footer-nav__action--contact" href="#">
   Contact Us
   <svg class="icon icon--action-mail">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#action-mail"></use>
</svg>

  </a>
    <a class="footer-nav__action footer-nav__action--retailers" href="#">
   Find a Retailer
   <svg class="icon icon--action-location">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#action-location"></use>
</svg>

  </a>
    <div class="footer-nav__menus">
      <div class="footer-nav__menu-column">
        <div class="footer-nav__menu js-footer-nav-menu">
          <button class="footer-nav__menu-button js-footer-nav-button">
      Maui Jim
      <svg class="icon icon--arrow-up">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-up"></use>
</svg>

      <svg class="icon icon--arrow-right">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-right"></use>
</svg>

      <svg class="icon icon--arrow-down">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-down"></use>
</svg>

     </button>
          <ul class="footer-nav__menu-items">
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">About Us</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Contact Us</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Technology</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Golf Events</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Corporate Gifts</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link js-modal-open-link" href="#" data-modal-id="data-protection">Careers</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Austine Wood Comarow Polage ® Art</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Trade Login</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </div>
      <div class="footer-nav__menu-column">
        <div class="footer-nav__menu js-footer-nav-menu">
          <button class="footer-nav__menu-button js-footer-nav-button">
      Customer Service
      <svg class="icon icon--arrow-up">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-up"></use>
</svg>

      <svg class="icon icon--arrow-right">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-right"></use>
</svg>

      <svg class="icon icon--arrow-down">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-down"></use>
</svg>

     </button>
          <ul class="footer-nav__menu-items">
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Order Status</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Repairs</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Returns</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Product Registration</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Prescription</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Retailers</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">FAQs</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Shipping Information</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </div>
      <div class="footer-nav__menu-column">
        <div class="footer-nav__menu js-footer-nav-menu">
          <button class="footer-nav__menu-button js-footer-nav-button">
      Legal
      <svg class="icon icon--arrow-up">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-up"></use>
</svg>

      <svg class="icon icon--arrow-right">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-right"></use>
</svg>

      <svg class="icon icon--arrow-down">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-down"></use>
</svg>

     </button>
          <ul class="footer-nav__menu-items">
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Terms of Use</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Privacy Policy</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
        <div class="footer-nav__menu js-footer-nav-menu">
          <button class="footer-nav__menu-button js-footer-nav-button">
      Gift Cards
      <svg class="icon icon--arrow-up">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-up"></use>
</svg>

      <svg class="icon icon--arrow-right">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-right"></use>
</svg>

      <svg class="icon icon--arrow-down">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-down"></use>
</svg>

     </button>
          <ul class="footer-nav__menu-items">
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">VIP &amp; Gift Cardholder</a>
            </li>
            <li class="footer-nav__menu-item">
              <a class="footer-nav__menu-link" href="#">Shop Gift Card</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="footer-nav__forms">
      <form class="footer__retailer-form">
        <label class="footer__retailer-label" for="footer__retailer-input">Retailers</label>
        <input class="footer__retailer-input" name="footer__retailer-input" type="text" placeholder="ZIP code or City" />
        <button class="footer__retailer-submit" type="submit">
     <svg class="icon icon--angle-right">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#angle-right"></use>
</svg>

    </button>
      </form>
      <div class="subscribe-form-wrapper subscribe-form-wrapper--mini js-subscribe-form js-subscribe-form--default">
        <form class="subscribe-form">
          <input class="subscribe-form__input js-subscribe-form-input" type="text" placeholder="Subscribe to Our &#x27;Ohana" autocomplete="email">
          <button class="subscribe-form__submit button button--primary">
   <span class="subscribe-form__submit-label">Subscribe</span>
   <svg class="icon icon--submit-mail">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#submit-mail"></use>
</svg>

  </button>
        </form>
        <div class="subscribe-form-status">
          <span class="subscribe-form-status__message js-subscribe-status-message"></span>
          <span class="subscribe-form-status__close js-subscribe-status-close-button">
   <svg class="icon icon--close-large">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#close-large"></use>
</svg>

  </span>
        </div>
        <span class="subscribe-form-legal">
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. <a class="subscribe-form-legal__link" href="#">Privacy Policy</a>
 </span>
      </div>

    </div>
  </div>
  <div class="footer__bottom">
    <div class="u-page-width-max">
      <a class="footer__geo footer__geo--country js-modal-open-link" data-modal-id="country-selector" href="#">
    <span class="footer__geo-label">Country:</span>
    <span class="footer__geo-current">
     United Arab Emirates
     <svg class="icon icon--arrow-right">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-right"></use>
</svg>

    </span>
   </a>
      <a class="footer__geo footer__geo--language js-modal-open-link" data-modal-id="language-selector" href="#">
    <span class="footer__geo-current">
     English
     <svg class="icon icon--arrow-right">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#arrow-right"></use>
</svg>

    </span>
   </a>
      <ul class="social-icons">
        <li class="social-icons__item">
          <a class="social-icons__link" href="#"><svg class="icon icon--social-twitter">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#social-twitter"></use>
</svg>
</a>
        </li>
        <li class="social-icons__item">
          <a class="social-icons__link" href="#"><svg class="icon icon--social-facebook">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#social-facebook"></use>
</svg>
</a>
        </li>
        <li class="social-icons__item">
          <a class="social-icons__link" href="#"><svg class="icon icon--social-instagram">
 <use xlink:href="/assets/icons/icons.svg#social-instagram"></use>
</svg>
</a>
        </li>
      </ul>

    </div>
  </div>
  <div class="footer__copyright">
    <img class="footer__copyright-logo" src="/assets/images/mauijim-brand-logo-monochromatic.svg">
    <span class="footer__copyright-text">©2016 Maui Jim, Inc. Lahana, Hawaii</span>
  </div>
</footer>
{{render (dynamicVariant header.component header.variant) header.context merge=true}}
<main class="main main--pdp{{#if modifier}} main--pdp-{{modifier}}{{/if}} u-page-width-max">
 {{render '@breadcrumb' breadcrumb }}
 <div class="u-page-width-max-restricted">
  <div class="l-pdp-upper">
   <div class="l-pdp-detail">
    {{render (dynamicVariant detail.component detail.variant) detail.context}}
   </div>
   <div class="l-pdp-name l-pdp-block">
    {{render (dynamicVariant name.component name.variant) name.context merge=true}}
   </div>
   <div class="l-pdp-price-cta l-pdp-block">
    {{#each options}}
    {{render (dynamicVariant component variant) context}}
    {{/each}}
    {{#if price}}
    {{render (dynamicVariant price.component price.variant) price.context merge=true}}
    {{/if}}
    {{#each upperCallsToAction}}
    {{render (dynamicVariant component variant) context merge=true}}
    {{/each}}
   </div>
  </div>
  <div class="l-pdp-accordion-tabs">
   {{render (dynamicVariant description.component description.variant) description.context}}
  </div>
  {{#if lowerCallsToAction}}
  <div class="l-pdp-calls-to-action l-pdp-block">
   {{#each lowerCallsToAction}}
   {{render (dynamicVariant component variant) context merge=true}}
   {{/each}}
   {{#if link}}
    <a href="#" class="{{link.class}}">{{link.text}}</a>
   {{/if}}
  </div>
  {{/if}}
  <div class="l-pdp-controls l-pdp-block">
   {{render (dynamicVariant controls.component controls.variant) controls.context merge=true}}
  </div>
 </div>
 {{#each lowerComponents}}
 <div class="l-pdp-{{component}} l-pdp-block"{{#if id}} id="{{id}}"{{/if}}>
  {{render (dynamicVariant component variant) context merge=true}}
 </div>
 {{/each}}
</main>
{{render '@subscribe'}}
{{render (dynamicVariant footer.component footer.variant) footer.context merge=true}}
{
 "pageCss": [
  "products"
 ],
 "header": {
  "component": "header",
  "variant": "maui-jim--eyeglasses",
  "context": {
   "activeAccount": true,
   "activeItem": "Shop"
  }
 },
 "footer": {
  "component": "footer",
  "variant": "maui-jim"
 },
 "breadcrumb": {
  "items": [
   {
    "label": "Maui Jim",
    "path": "#"
   },
   {
    "label": "Eyeglasses",
    "path": "#"
   },
   {
    "label": "Specialty Metal",
    "path": "#"
   },
   {
    "label": "MJM025511",
    "current": null
   }
  ]
 },
 "detail": {
  "component": "product-detail",
  "variant": "rimless"
 },
 "name": {
  "component": "product-name",
  "variant": "maui-jim",
  "context": {
   "product": {
    "name": "MJM025511",
    "summary": "Mens Specialty Metal Eyeglasses",
    "description": "Pe'ahi ('peh-AH-hee'), on Maui's north shore. Known for big waves as extreme as 70 feet. Its legendary reef break is respectfully referred to by surfers as Jaws.",
    "category": "Classic",
    "rating": [
     "star-full",
     "star-full",
     "star-full",
     "star-half",
     "star-empty"
    ],
    "vip": null,
    "tax": null,
    "variants": [
     {
      "id": "mjo2010-140",
      "name": "Matte Black",
      "color": "#000",
      "orderMonth": "12",
      "orderYear": "2017",
      "locationCategory": "Online Retailer",
      "purchaseLocation": "Dicks.com",
      "images": {
       "front": "/assets/images/dummy-products/mjo2010/mjo2010-20_front.jpg",
       "angle": "/assets/images/dummy-products/mjo2010/mjo2010-20_quarter.jpg",
       "side": "/assets/images/dummy-products/mjo2010/mjo2010-20_side.jpg"
      },
      "swatch": "https://sprint.design.mauijim.dev.idibgroup.com/assets/images/pattern-placeholder.png",
      "swatchImage": null,
      "active": true,
      "price": "$229.00",
      "salePrice": null,
      "url": "#mjo2010-140",
      "status": null,
      "stock": "In Stock",
      "lens": "Clear",
      "lensId": null,
      "lensFull": "Clear",
      "lensMaterial": "MauiPure",
      "lensMaterialFull": "MauiPure - The lightest weight choice for long days in the sun.",
      "lensDetailData": {
       "product": "mjo2010-140",
       "inactive": null,
       "material": "mauipure"
      }
     },
     {
      "id": "mjo2010",
      "name": "Matte Black",
      "color": "#000",
      "orderMonth": null,
      "orderYear": null,
      "locationCategory": null,
      "purchaseLocation": null,
      "images": {
       "front": "/assets/images/dummy-products/mjo2010-20-140_front.jpg",
       "angle": "/assets/images/dummy-products/mjo2010-20-140_quarter.jpg",
       "side": "/assets/images/dummy-products/mjo2010-20-140_side.jpg"
      },
      "swatch": "https://sprint.design.mauijim.dev.idibgroup.com/assets/images/pattern-placeholder.png",
      "swatchImage": null,
      "active": null,
      "price": "$229.00",
      "salePrice": null,
      "url": "#mjo2010",
      "status": null,
      "stock": "In Stock",
      "lens": "Clear",
      "lensId": null,
      "lensFull": "Clear",
      "lensMaterial": "MauiPure",
      "lensMaterialFull": "MauiPure - The lightest weight choice for long days in the sun.",
      "lensDetailData": {
       "product": "mjo2010",
       "inactive": true,
       "material": "mauipure"
      }
     },
     {
      "id": "mjm025511-fake",
      "name": "Redfish",
      "color": "#7d4a07",
      "orderMonth": null,
      "orderYear": null,
      "locationCategory": null,
      "purchaseLocation": null,
      "images": {
       "front": "/assets/images/dummy-products/mjo2001-20-140_front.jpg",
       "angle": "/assets/images/dummy-products/mjo2001-20-140_quarter.jpg",
       "side": "/assets/images/dummy-products/mjo2001-20-140_side.jpg"
      },
      "swatch": "https://sprint.design.mauijim.dev.idibgroup.com/assets/images/pattern-placeholder.png",
      "swatchImage": null,
      "active": null,
      "price": "$229.00",
      "salePrice": null,
      "url": "#mjm025511-fake",
      "status": null,
      "stock": "In Stock",
      "lens": "Clear",
      "lensId": null,
      "lensFull": "Clear",
      "lensMaterial": "MauiPure",
      "lensMaterialFull": "MauiPure - The lightest weight choice for long days in the sun.",
      "lensDetailData": {
       "product": "mjm025511-fake",
       "inactive": true,
       "material": "mauipure"
      }
     }
    ],
    "callToAction": null,
    "mauijim": null,
    "zeal": null,
    "excludeVariants": null,
    "mymaui": null,
    "prescription": "true"
   },
   "excludeRatingLink": true
  }
 },
 "price": null,
 "description": {
  "component": "product-description",
  "variant": "maui-jim",
  "context": {
   "product": {
    "name": "MJM025511",
    "summary": "Mens Specialty Metal Eyeglasses",
    "description": "Pe'ahi ('peh-AH-hee'), on Maui's north shore. Known for big waves as extreme as 70 feet. Its legendary reef break is respectfully referred to by surfers as Jaws.",
    "category": "Classic",
    "rating": [
     "star-full",
     "star-full",
     "star-full",
     "star-half",
     "star-empty"
    ],
    "vip": null,
    "tax": null,
    "variants": [
     {
      "id": "mjo2010-140",
      "name": "Matte Black",
      "color": "#000",
      "orderMonth": "12",
      "orderYear": "2017",
      "locationCategory": "Online Retailer",
      "purchaseLocation": "Dicks.com",
      "images": {
       "front": "/assets/images/dummy-products/mjo2010/mjo2010-20_front.jpg",
       "angle": "/assets/images/dummy-products/mjo2010/mjo2010-20_quarter.jpg",
       "side": "/assets/images/dummy-products/mjo2010/mjo2010-20_side.jpg"
      },
      "swatch": "https://sprint.design.mauijim.dev.idibgroup.com/assets/images/pattern-placeholder.png",
      "swatchImage": null,
      "active": true,
      "price": "$229.00",
      "salePrice": null,
      "url": "#mjo2010-140",
      "status": null,
      "stock": "In Stock",
      "lens": "Clear",
      "lensId": null,
      "lensFull": "Clear",
      "lensMaterial": "MauiPure",
      "lensMaterialFull": "MauiPure - The lightest weight choice for long days in the sun.",
      "lensDetailData": {
       "product": "mjo2010-140",
       "inactive": null,
       "material": "mauipure"
      }
     },
     {
      "id": "mjo2010",
      "name": "Matte Black",
      "color": "#000",
      "orderMonth": null,
      "orderYear": null,
      "locationCategory": null,
      "purchaseLocation": null,
      "images": {
       "front": "/assets/images/dummy-products/mjo2010-20-140_front.jpg",
       "angle": "/assets/images/dummy-products/mjo2010-20-140_quarter.jpg",
       "side": "/assets/images/dummy-products/mjo2010-20-140_side.jpg"
      },
      "swatch": "https://sprint.design.mauijim.dev.idibgroup.com/assets/images/pattern-placeholder.png",
      "swatchImage": null,
      "active": null,
      "price": "$229.00",
      "salePrice": null,
      "url": "#mjo2010",
      "status": null,
      "stock": "In Stock",
      "lens": "Clear",
      "lensId": null,
      "lensFull": "Clear",
      "lensMaterial": "MauiPure",
      "lensMaterialFull": "MauiPure - The lightest weight choice for long days in the sun.",
      "lensDetailData": {
       "product": "mjo2010",
       "inactive": true,
       "material": "mauipure"
      }
     },
     {
      "id": "mjm025511-fake",
      "name": "Redfish",
      "color": "#7d4a07",
      "orderMonth": null,
      "orderYear": null,
      "locationCategory": null,
      "purchaseLocation": null,
      "images": {
       "front": "/assets/images/dummy-products/mjo2001-20-140_front.jpg",
       "angle": "/assets/images/dummy-products/mjo2001-20-140_quarter.jpg",
       "side": "/assets/images/dummy-products/mjo2001-20-140_side.jpg"
      },
      "swatch": "https://sprint.design.mauijim.dev.idibgroup.com/assets/images/pattern-placeholder.png",
      "swatchImage": null,
      "active": null,
      "price": "$229.00",
      "salePrice": null,
      "url": "#mjm025511-fake",
      "status": null,
      "stock": "In Stock",
      "lens": "Clear",
      "lensId": null,
      "lensFull": "Clear",
      "lensMaterial": "MauiPure",
      "lensMaterialFull": "MauiPure - The lightest weight choice for long days in the sun.",
      "lensDetailData": {
       "product": "mjm025511-fake",
       "inactive": true,
       "material": "mauipure"
      }
     }
    ],
    "callToAction": null,
    "mauijim": null,
    "zeal": null,
    "excludeVariants": null,
    "mymaui": null,
    "prescription": "true"
   },
   "featuredTab": true,
   "lensDetail": true,
   "excludeAvailability": true
  }
 },
 "controls": {
  "component": "product-controls",
  "variant": "default",
  "context": {
   "controls": [
    {
     "control": "wishlist",
     "productList": null,
     "states": [
      {
       "state": "add",
       "icon": "heart",
       "label-small": "Wishlist",
       "label-medium": "Add to Wishlist",
       "label-large": "Add to Wishlist"
      },
      {
       "state": "remove",
       "icon": "heart-filled",
       "label-small": "Wishlist",
       "label-medium": "Remove from Wishlist",
       "label-large": "Remove from Wishlist"
      }
     ]
    },
    {
     "control": "compare",
     "productList": null,
     "states": [
      {
       "state": "add",
       "icon": "compare",
       "label-small": "Compare",
       "label-medium": "Add to Compare",
       "label-large": "Add to Compare"
      },
      {
       "state": "remove",
       "icon": "compare-filled",
       "label-small": "Remove",
       "label-medium": "Remove from Compare",
       "label-large": "Remove from Compare"
      }
     ]
    }
   ]
  }
 },
 "lowerComponents": [
  {
   "component": "size-fit",
   "variant": "maui-jim"
  },
  {
   "component": "featured-products",
   "variant": "eyeglass-featured",
   "context": {
    "title": "You May Also Like",
    "cardVariant": "eyeglass-featured"
   }
  }
 ],
 "modifier": "rimless",
 "upperCallsToAction": [
  {
   "component": "product-call-to-action",
   "variant": "find-an-optician"
  }
 ],
 "lowerCallsToAction": [
  {
   "component": "product-call-to-action",
   "variant": "print"
  }
 ]
}
 • Content:
  (function (window) {
   'use strict';
  
   function handleMagnificationSelectChange(e) {
    if (e.target.value) {
     changeMagnification(e.target.value);
    }
   }
  
   function changeMagnification(magnification) {
    componentEvents.emitEvent('pdp-magnification-change', [magnification]);
   }
  
   function init() {
    const magnificationSelects = document.querySelectorAll('.js-select-pdp-magnification');
  
    for (let i = 0; i < magnificationSelects.length; i++) {
     if (!magnificationSelects[i].classList.contains('js-component-init')) {
      magnificationSelects[i].addEventListener('change', handleMagnificationSelectChange);
      changeMagnification(magnificationSelects[i].value);
  
      magnificationSelects[i].classList.add('js-component-init');
     }
    }
   }
  
   // Allow application JS to reinitialize any instances added with Ajax, etc.
   if (typeof componentEvents !== 'undefined') {
    componentEvents.on('component-init', init);
   }
  
   init();
  
  })(this);
  
 • URL: /components/raw/pdp/pdp.js
 • Filesystem Path: src/components/03-pages/pdp/pdp.js
 • Size: 987 Bytes
 • Content:
  .l-pdp-block {
   margin: 30px 0;
  }
  
  .l-pdp-upper {
   @include breakpoint($breakpoint-sm-only) {
    display: flex;
    flex-direction: column;
   }
  
   @include breakpoint($breakpoint-md) {
    padding: 0 $gutter-width-half;
   }
  
   @include breakpoint($breakpoint-xl) {
    position: relative;
    padding: 0;
   }
  }
  
  .l-pdp-detail {
   @include breakpoint($breakpoint-sm-only) {
    order: 2;
   }
  
   @include breakpoint($breakpoint-md) {
    padding-bottom: 10px;
    border-bottom: 1px solid $color-light;
   }
  }
  
  .l-pdp-name {
   @include breakpoint($breakpoint-sm-only) {
    order: 1;
    margin-bottom: 0;
   }
  
   @include breakpoint($breakpoint-md) {
    margin-top: 18px;
    float: left;
   }
  
   @include breakpoint($breakpoint-xl) {
    margin-bottom: 30px;
  
    .product-name__summary {
     margin-bottom: 0;
    }
  
    .product-name__rating-link {
     margin-top: $gutter-width;
    }
   }
  }
  
  .l-pdp-price-cta {
   @include clearfix;
  
   .form-item--select {
    @include clearfix;
    margin: 0 0 25px;
    font-size: 0;
   }
  
   .label {
    display: inline-block;
    margin: 0;
    line-height: 3.0rem;
  
    @include breakpoint($breakpoint-md) {
     display: block;
     text-align: left;
    }
  
    @include breakpoint($breakpoint-xl) {
     display: inline-block;
     float: left;
     line-height: 5.0rem;
    }
   }
  
   .select-wrapper {
    display: inline-block;
    width: 100%;
   }
  
   .product-price {
    width: 100%;
    float: right;
  
    @include breakpoint($breakpoint-md) {
     width: 280px;
    }
  
    @include breakpoint($breakpoint-xl) {
     width: 100%;
    }
   }
  
   @include breakpoint($breakpoint-sm-only) {
    order: 3;
    padding: 0 $gutter-width-half;
   }
  
   @include breakpoint($breakpoint-md) {
    margin-top: 15px;
    float: right;
  
    .form-item--select {
     text-align: right;
  
     &.form-item--error {
      margin-bottom: 46px;
     }
  
     .input-error {
      position: absolute;
      right: 0;
      width: 200px;
      text-align: left;
     }
    }
  
    .label {
     text-align: left;
    }
   }
  
   @include breakpoint($breakpoint-xl) {
    width: 32%;
  
    .select-wrapper {
     width: 300px;
    }
   }
  }
  
  .l-pdp-accordion-tabs,
  .l-pdp-calls-to-action {
   @include breakpoint($breakpoint-md) {
    padding: 0 $gutter-width-half;
    box-sizing: border-box;
   }
  }
  
  .l-pdp-accordion-tabs {
   @include breakpoint($breakpoint-md) {
    clear: both;
  
    .accordion-tabs__content-item {
     font-size: 1.4rem;
     line-height: 2.0rem;
    }
  
    .accordion-tabs__content-wrapper:first-child {
     @include span(12);
     margin-top: 0;
     margin-bottom: 10px;
     padding: 0;
  
     .accordion-tabs__content {
      padding: 0;
     }
  
     .accordion-tabs__content-item:first-child {
      margin-top: 0;
     }
    }
   }
  
   @include breakpoint($breakpoint-xl) {
    width: 48%;
    margin: 0;
    padding: 0;
    float: left;
    clear: left;
   }
  }
  
  .l-pdp-calls-to-action {
   padding: 0 $gutter-width-half;
  
   .product-call-to-action:not(:last-of-type) {
    margin-bottom: 20px;
    padding-bottom: 20px;
    border-bottom: 1px solid $color-light;
  
    @include breakpoint($breakpoint-xl) {
     margin-bottom: 24px;
     padding-bottom: 30px;
     border-bottom: 1px solid $color-light;
    }
   }
  
   @include breakpoint($breakpoint-xl) {
    width: 32%;
    margin-top: -28px;
    padding: 0;
    float: right;
   }
  }
  
  .l-pdp-controls {
   @include breakpoint($breakpoint-xl) {
    position: absolute;
    top: 15px;
    right: $gutter-width-half;
    margin-top: 0;
   }
  }
  
  .l-pdp-featured,
  .l-pdp-featured-products {
   clear: both;
  }
  
  .main--pdp-core,
  .main--pdp-rimless {
   @include breakpoint($breakpoint-xl) {
    .product-call-to-action {
     float: right;
     clear: both;
  
     &:not(:last-child) {
      margin: 0 0 $gutter-width;
      padding: 0;
      border-bottom-style: none;
     }
    }
  
    .product-call-to-action__label {
     margin: 0 0 3px;
    }
   }
  
   .l-pdp-price-cta {
    @include breakpoint($breakpoint-sm-only) {
     margin-top: 10px;
     margin-bottom: 60px;
    }
  
    @include breakpoint($breakpoint-md) {
     .product-call-to-action__button {
      min-width: 200px;
      box-sizing: border-box;
     }
    }
   }
  
   .l-pdp-calls-to-action {
    margin-top: 35px;
  
    @include breakpoint($breakpoint-xl) {
     margin-top: -1 * $gutter-width-half;
    }
   }
  
   .l-pdp-controls {
    @include breakpoint(0 ($breakpoint-xl - 1)) {
     .product-controls {
      text-align: center;
     }
  
     .product-controls__item {
      display: inline-block;
      float: none;
     }
    }
   }
  }
  
  .pdp-text-link {
   display: block;
   margin-top: 20px;
   padding-top: 20px;
   border-top: 1px solid $color-light;
   color: $color-dark;
   line-height: 2.3rem;
   text-decoration: none;
  
   @include breakpoint($breakpoint-xl) {
    margin-top: 24px;
    padding-top: 30px;
   }
  
   &:hover {
    color: $color-primary;
   }
  }
  
 • URL: /components/raw/pdp/pdp.scss
 • Filesystem Path: src/components/03-pages/pdp/pdp.scss
 • Size: 5 KB

There are no notes for this item.